українська мова

Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи»

У статті розглянуто деякі особливості процесу створення українсько-російсько-англійського термінологічного онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи». Основну увагу приділено навчальній функції словника.

Принципи укладання словника узагальнювальних виознак

Проаналізовано принципи спрощення/ускладнення виознак1 (дефініцій). Викладено структуру виознак без родових понять, які є доступними для дітей дошкільного віку. Обґрунтовано принципи укладання тлумачного словника для дітей із різним ступенем пізнавального розвитку.

Фавст в англійській літературі: міт чи симбол?

У статті розглянуто питання співвідношення понять симболу й міту. Основну увагу звернено на тлумачення симболу й міту різними філософами та мовознавцями, яке уможливлює виявляння особливостей цих термінів. Розглянуто експлікації та імплікації Фавста як міту й симболу у творі-першоджерелі К. Марло і в инших творах англійської фавстіяни. Виявлено взаємозв’язок термінів «симбол» і «міт» у проаналізованих творах англійської літератури кінця XVI – початку XXI ст.

Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи

Статтю присвячено узагальненню й інвентаризуванню досягнутих у рамках зіставного термінознавства теоретичних і практичних результатів. У статті уточнено об’єкт і предмет зіставного термінознавства; схарактеризовано його завдання і розділи; визначено аспекти, параметри та одиниці термінологічного зіставлення. А також зінвентаризовано й коротко проаналізовано наявні дисертаційні дослідження України в цій царині, визначено завдання для дальшого розвитку цієї науки.

Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову

Стаття розвиває попередні авторові розвідки про синтаксичні конструкції у фахових текстах. На базі визначень новітнього міжнародного стандарту ISO 5127:2017 показано особливості фахової мови проти загальновживаної та пов’язана з цим відмінність критеріїв оцінювання мовних явищ. Запропоновано українські відповідники до типових синтаксичних конструкцій, якими в англійськомовних і німецькомовних стандартах передають вимогу, заборону, рекомендацію, дозвіл, можливість чи здатність.

Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики

У статті розглянуто явище синонімії в терміносистемі гендерної лінгвістики. Констатовано наявність абсолютних і відносних синонімів, наведено їхні структурні моделі. Наголошено на тому, що на сучасному етапі розвитку терміносистеми синонімія відіграє позитивну роль, оскільки сприяє пошукові найоптимальніших номінацій, зокрема питомих відповідників запозичень, стимулюючи творення власної термінології. Окремо проаналізовано термінологічну варіантність, яка, на відміну від синонімії, не належить до системоформувальних відношень.

Граматична концепція Василя Сімовича

У статті розглянуто проблему становлення національної мовознавчої термінології, до якої був причетний Василь Сімович на початку ХХ сторіччя. Новий синтезований підручник науковця містив якісно новий тип вивчання мови. В. Сімович указав на теоретичні та практичні засади вивчання української мови, які послідовно втілив у своїх граматиках. Граматичні терміни вжито на основі опрацювання низки методичних тогочасних посібників, підручників з української мови.

Соматичні богословізми в системі українських народних ботанічних назв: соціолінгвістичний аспект

У статті схарактеризовано українські народні ботанічні назви зі соматичними богословізмами в їхній структурі та специфіку використання їх крізь призму християнського світобачення, зокрема визначено ареал поширення зазначених одиниць і лексико-семантичні відношення між ними. Порівняльний аналіз таких терміноодиниць дає змогу окреслити статистику й питому вагу лексем із християнським компонентом у різних регіонах України, виявити їхню внутрішньосистемну омонімію.

Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові

У статті розглянуто терміни з компонентом покажчик у терміносистемі бібліотекознавства й бібліографознавства. Проаналізовано двокомпонентні, трикомпонентні й багатокомпонентні термінні сполуки, які містять компонент покажчик, зазначено походження слів, які поєднують із цим компонентом, погруповано їх за значенням, виокремлено тематичні та лексико-семантичні групи.

Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики

У статті зроблено спробу довести положення про те, що термінна синонімія, або варіянтність, не може слугувати ознакою зародження термінології, з огляду на це проаналізовано термінні варіянтні пари й ряди в царині комп’ютерної лінгвістики на підставі константности/змінности їхнього семного складу, а також подано морфологічні та інші лексичні характеристики термінних варіянтів цієї галузі знань.