українська мова

Терміни фармаекономіки та фармацевтичного термінознавства як тематичні групи фармацевтичної термінології

Статтю присвячено вивченню термінів фармацевтичного товарознавства та фарма-коекономіки української фармацевтичної термінології. Терміни обидвох тематичних груп розглянуто з погляду їхніх структурних особливостей.

Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук

У статті досліджено важливі шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології. Проаналізовано особливості термінологізування значень загальномовних одиниць. З’ясовано, що у процесі ретермінологізування відбувається незначне змінення вихідної семантики терміноодиниць інших галузей. Установлено, що термінологію фітомеліорації розбудовують більшою мірою ретермінологізуванням термінів інших наук і використанням загальнонаукових одиниць, меншою мірою – термінологізуванням загальновживаної питомої лексики.

До питання правопису фізичних епонімних термінів

У статті проаналізовано правописні проблеми прізвищ чужомовного походження і похідних від них термінів в українській мові. Запропоновано шляхи їхнього розв’язання.

Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології

Статтю присвячено актуальній проблемі українського термінознавства – особливостям функціювання віддієслівних прикметників на матеріалі сучасної комп’ютерної термінології (СКТ). Розглянуто структуру та способи творення віддієслівних прикметників на позначення активної та пасивної здатності об’єкта, тобто його здатності брати участь у процесі (активна здатність), бути підданим дії (пасивна здатність) або призначення виконувати дію. Актуальність дослідження полягає в потребі нормування та лексикографічної фіксації термінів-прикметників, що вказують на найменування процесових ознак.

Основні етапи становлення української електроенергетичної терміносистеми

Статтю присвячено аналізові процесу формування української електроенергетичної терміносистеми. Її завдання – створити періодизацію розвитку електроенергетичної термінології, виявити основні підходи до формування терміносистеми електроенергетики на різних етапах її становлення, визначити основні причини неоднорідності процесу формування електроенергетичної термінології.

Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній українській мові

У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародними компонентами псих(о)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива дослідження полягає в тому, що терміни зі соматичними компонентами потребують з’ясування їхньої продуктивності й мобільності.

Аналіз української термінології з галузі пізнавальної діяльності на позначення дій, подій і наслідків подій

Проаналізовано українську термінологію з галузі теорії пізнавальної діяльності в контексті рекомендацій до позначання дій, подій і наслідків подій, сформульованих у стандарті ДСТУ 3966. Для низки найпоширеніших термінів згаданої галузі сформульовано набори термінів (дієслів доконаного й недоконаного виду, віддієслівних іменників на позначення дії та події, також іменників на позначення наслідків події). Обґрунтовано доцільність пом’якшити вимогу стандарту щодо позначання події віддієслівними іменниками з суфіксом -ння, утвореними від дієслів доконаного виду.

Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів»

У статті розглянуто розробляння нової редакції національного стандарту ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». Заналізовано зміни в міжнародному стандарті ISO 860:2007 і труднощі, які виникли під час його перекладу.

Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах

Сутність проблеми полягає в складності аналізу терміносистем великого обсягу, що містять сотні чи тисячі термінів. Щоб розв’язати цю проблему доцільно використати метод сітьового* аналізу, запропонований Е. Ф. Скороходьком. Метод передбачає подання терміносистеми у формі матриці, виокремивши початкові, похідні й кінцеві терміни, а також визначивши їхню продуктивність.

Проблеми перекладу термінології реабілітації

The article is dedicated to the analyzing of problems, occurred during the translation of rehabilitation terms from French into Ukrainian. The field abbreviations became the most difficult in the translation process – we were searching for decoding in the French explanatory dictionaries for physical rehabilitation / therapy, in scientific articles, textbooks and on Internet resources, sometimes a verbal translation was offered, since there were practically no translation options for an appropriate abbreviation in the Ukrainian language.