українська мова

Значення метафори у розвитку географічної термінології

Висвітлено роль метафори у процесі пізнання геореальності, зокрема при первинній номінації за допомогою порівняння, аналогії. Встановлено спіральний розвиток понять-метафор: первинні слова-метафори – «наївні» поняття – логічні поняття. Підкреслено значення метафори в сучасних процесах детермінологізації і транстермінологізації географічної науки. Сконстатовано появу понять-метафор із широким обсягом (мега-метафора). Здійснено типологію географічних термінів і понять за критеріями схожості: розміщення, висота, розмір, масштаб, форма, колір, зв’язок, процес, функція.

Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва

У статті визначено роль Термінологічної комісії при Українській господарській академії в Подєбрадах (Чехія) для формування української термінології лісівництва в 20-х роках ХХ ст. Заналізовано терміни на позначення понять лісівництва, зафіксованих у «Лісотехничному словнику. Німецько-українському» (1928), здійснено їхнє лексико-семантичне аналізування.

Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання

У статті розглянуто питання, які стосуються алгоритму укладання електронного багатомовного словника стоматологічних термінів, розробляння його макро-, медіо- й мікроструктури та лексикографічних параметрів. Також висвітлено проблеми, що виникають під час написання словникових статей і питання комп’ютерного забезпечення для реалізування проекту укладання словника.

Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту)

Cтаттю присвячено принципам функційно-адекватного англійсько-українського перекладу наукової літератури економічного змісту. Окреслено базові трансформаційні моделі такого перекладу. Заналізовано деякі способи пристосування цільового тексту до навчальних цілей сучасного українського студента, що вивчає економіку.

Посібники з термінознавства й навчальний процес

У статті здійснено огляд навчальних посібників, що вийшли у ХХI столітті в Україні, визначено їхню структуру, особливості, призначення. Основну увагу зосереджено на посібниках загального спрямування, які подають основи термінознавства чи окреслюють специфіку українського, а також названі вузькогалузеві навчальні книжки.

Правила вживання ся-дієслів у фахових українських

У статті досліджено значення українських ся-дієслів, виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев’ять різновидів зворотного значення та запропоновано для них несуперечливу терміносистему. Показано, що через багатозначність ся-дієслів та сама словоформа може передавати різні значення. Запропоновано критерії, що дають змогу однозначно відрізнити природні українські конструкції з цими дієсловами від накинутих.

Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи

У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи.

Родо-видова організація української музичної термінології

Herein the subsumption relations between Ukrainian musical terms are investigated, the types of oppositionens between the terms, the peculiarities of the structure of hyperonyms and hyponyms are clarified.

Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»

Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагматичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей.

Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології

У статті розглянуто функціювання синонімії та варіантності в комп’ютерній термінології. Проаналізовано різновиди синонімних пар та варіантних форм, з’ясовано характер синонімних відношень термінів цієї галузі. Дослідження дає можливість виявити особливості синонімії та варіантності в сучасній комп’ютерній термінології та простежити тенденцію розвитку таких явищ, а також сприяє вивченню шляхів і способів унормування термінних синонімів і варіантів.