досудове розслідування

Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види

У статті проаналізовано систему та ознаки слідчих (розшукових дій), а також загальні вимоги до їх проведення. Зокрема, з’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом доказування, а саме, інструментом пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.  Також  встановлено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) суттєво модернізував порядок здійснення кримінального провадження, запровадивши ще низку нових інститутів. 

Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень

Стаття присвячена проблемі криміналістичного та процесуального аналізу
сутності й цілей використання судових експертиз під час досудового розслідування
кримінальних проваджень. У кримінальній процесуальній діяльності спеціальні знання
використовуються у двох формах: у формі залучення спеціалістів під час проведення
окремих слідчих (розшукових) дій; у формі залучення експерта в кримінальне
провадження для проведення експертизи. Саме друга із зазначених вище форм
залучення спеціальних знань є особливо важливою для кримінального провадження в

До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді

Розглядаються питання учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді. КПК України до сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення віднесено слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених КПК України.

Захист прав потерпілого під час досудового розслідування

Розглянуто особливості захисту прав потерпілого під час досудового розслі-дування. Потерпілий є учасником кримінального провадження і займає у ньомуцентральне місце. Україна проголошена демократичною, правовою державою і своюдіяльність спрямовує на основі конституційних принципів, зокрема, людину визнанонайвищою соціальною цінністю, а кримінально-процесуальна діяльність повинна самезабезпечувати та захищати цей основний зміст і спрямованість діяльності держави на“захист прав людини”.

Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності

Розглянуто визначення сутності проблеми процесуaльного керiвництва досудовим
розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності, а також встановлення співвід-
ношення обвинувачення у кримінальному провадженні та процесуального керівництва
на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. На основі дослідження
наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного законодавства України зроблено
висновок, що процесуaльне керiвництво прокурором досудовим розслiдувaнням – це

Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування

Цю статтю присвячено аналізу правових норм чинного кримінального проце-
суального законодавства в частині досудового розслідування та здійснення криміналь-
ного процесуального доказування, а також слідчої практики. Необхідність такого
аналізу викликана тим, що з моменту вступу в чинність нового Кримінального
процесуального кодексу України практика досудового розслідування висвітлила низку
проблемних питань, відповіді на які необхідно знайти через наукові підходи.

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України як фактор нелегальної міграції: особливості розслідування кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідуванняю

Стаття присвячена проблемі розслідування незаконного переправлення осіб через
державний кордон в процесі здійснення кримінального переслідування. На основі
дослідження наукових позицій окремих вчених-процесуалістів з приводу особливостей
розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон автор дійшов
висновку, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України є одним із
факторів, що істотно впливають на зростання нелегальної міграції. З огляду на це,

Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства

Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз-
слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця
події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс-
ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу-
чення слідів злочину під час огляду місця події.

Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення)

Визначено процесуальну суть доказування обставин з метою спростування підозри.
Проаналізовано нормативні акти, які надають можливість процесуально спростувати
підозру. Визначено обставини, які впливають на зменшення ступеня тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення. Окреслено основні обов’язкові елементи адвоката з
спростування підозри у злочині.