сталий розвиток

Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку.

Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку

Розглянуто та узагальнено основні підходи до аналізу економічного зростання і економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу функціонування сучасних економічних систем на принципи сталого розвитку.

Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки

Досліджено соціально-екологічні чинники концепції сталого розвитку, зв’язок економічного зростання і соціального розвитку. Проаналізовано головні соціально-екологічні проблеми переходу національної економіки України на принципи сталого розвитку.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду

Прискорений приріст населення планети, вичерпання природніх ресурсів, надмір- не забруднення навколишнього середовища, що несе загрозу існуванню людства, стало передумовою появи у світі концепції циркулярної економіки та принципів сталого розвитку, тобто ведення бізнесу без шкоди для середовища. Модель циркулярної (круго- вої) економіки спрямовано на енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання та виробництво.

Роль митної системи у забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку

У статті ідентифіковано та проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності України за даними провідних міжнародних рейтингів. Визначено вплив концепції сталого розвитку на рівень конкурентоспроможності держави на сучасному етапі. Обґрунтовано роль митної системи в забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку. Встановлено та ретельно охарактеризовано взаємозв’язки між Глобальними Цілями та функціональними завданнями митних органів.

INFORMATION SUPPORT OF STEBNYK GEOPARK DESIGN

Sustainable development of Stebnyk Mining Industrial Area (MIA) is due to low subsoil use culture, negative impact of mining activities on the environment. Potential danger in the  territory of influence of the enterprise is created by underground mine workings which are the centers of formation of karsts, and
also a tailings dam. Therefore, the development and application of phytomelioration technologies of the tailings pond to stabilize the environmental situation is relevant.

 

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: У ФОКУСІ КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Досліджено структурні трансформації економіки України та здійснено розподіл регіонів за рівнем економічного розвитку. Розкрито складові мультиплікативного ефекту розвитку суміжних регіонів та посилення їх активності завдяки ідентифікації рівня відповідності глобальним тенденціям урбанізації, поширення підприємницького середовища, розвитку мережевої економіки. Розглянуто правове забезпечення урегулювання  співпраці прилеглих територій. Виокреслено моделі співпраці центрів  розвитку  з периферійними територіями на регіональному рівні.

Співпраця України та ЄС у сфері сталого розвитку: огляд перспектив

Викладено результати дослідження складових концепції сталого розвитку та переваг її упровадження в Україні на основі досвіду Європейського Союзу. Встановлено, що передумовою формування базових принципів сталого розвитку є взаємозв’язок екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку людства, вирішення яких можливе тільки на комплексній основі з урахуванням балансу інтересів розвитку природи і суспільства. Проаналізовано особливості співробітництва між Україною та ЄС у сфері сталого розвитку.