сталий розвиток

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті виконано порівняльний аналіз потенціалу річкового транспорту України в режимі бенчмаркінгу. Оцінено перспективи формування попиту на послуги річкового транспорту в Україні з боку внутрішнього та міжнародного бізнесу. Обґрунтовано інфраструктурну та інституційну підтримку конкурентоспроможності річкового транспорту. Оцінено умови та перспективи зростання попиту на комбінований транспорт із залученням річкового транспорту з боку бізнесу в контексті пріоритезації цілей сталого розвитку.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:COMPLEXITY AND MULTI-DIMENSIONALITY

When 193 countries adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, the concept of sustainable development received a new wave of attention. The present article argues that divergent views on the concept actually come together to make a system of common values shared by different actors across different intellectual disciples. This, in turn, provides space for experimentation the practical efforts in the area of sustainable development.

Внутрішня логіка житлової вулиці та чинники, які впливають на її формування

У статті окреслено функції житлової вулиці та розглянуто баланс між ними; досліджено чинники, які впливають на формування житлової вулиці, охарактеризовано взаємозв’язок між основними чинниками.

Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту (оглядова стаття)

Досліджено актуальність формування нової відповідальної світової цивілізації, розглянуто сучасні моделі сталого економічного розвитку світової цивілізації, розроблених провідними вченими сучасності: концепцію «повного світу» Германа Е. Дейлі, модель стійкої та гуманної глобальної цивілізації П. Раскіна, модель суспільства нульових граничних витрат та цивілізації емпатії Дж. Ріфкіна.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Досліджено застосування ресурсної концепції як засобу забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств. Особливу увагу зосереджено на специфічних проблемах у діяльності вітчизняних гірничорудних підприємств, обґрунтуванні необхідності реалізації стратегії екологозбалансованого природокористування, а також формуванні системи пріоритетних факторів забезпечення інноваційного розвитку в складних умовах господарювання.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Доведена необхідність вдосконалення моделі фінансового забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері України з урахуванням глобалізаційних процесів. Запропоновано модель, побудовану за правилом “золотої послідовності”. 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.

Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу

Розглянуто проблеми управління земельними ресурсами населених пунктів при розмежуванні земель державної та комунальної власності на сучасному етапі розвитку держави. Запропонована модель управління міським землекористуванням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.