рентгеноструктурний аналіз

Потенціал нетрадиційного сланцевого газу нижньовізейських багатих на органіку товщ Глинсько-Солохівського газонафтоносного району

Актуальність розвідки нетрадиційних ресурсів газу в Україні є дуже високою, особливо з приводу досягнення енергетичної незалежності України та Європи. Видобуток з наявних нафтових і газових родовищ та використання альтернативних джерел енергії є недостатнім для задоволення потреб населення на сьогоднішній день. Наразі неможливо повністю заповнити ці прогалини за допомогою енергоресурсів.

Хімічне вилуговування за кімнатної температури сплавів al3ni та al3ti

Методом дугової плавки приготовлені Al3Ni та Al3Ti сплави і витримані у 5M NaOH для хімічного вилуговування за кімнатної температури. Встановлено, що у випадку Al3Ni сплаву збагачені алюмінієм фази реагують з розчином вилугування з утворенням нанопористого нікелю з діаметром пор у діапазоні ~10–20 нм. Доведено, що тільки фаза чистого алюмінію сплаву Al3Ti реагувала хімічно з утворенням густоскладчатої поверхні з розміром складки ~50–100 нм.

Експериментальне дослідження системи Y-Cu-Ge за 870 K

Діаграма фазових рівноваг потрійної системи Y-Cu-Ge побудована за 870 К методами рентгенівської дифракції, металографічного аналізу і енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії в повному концентраційному інтервалі.

Вплив різних видів крохмалю на органолептичні, термогравіметричні та рентгенофазові показники їстівних плівок і покриттів

Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших.

Синтез, будова і використання змішанолігандних координаційних сполук купруму(ii) із заміщеними тіоамідами

Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL26-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2.

Синтез, будова і властивості хелатів купруму(іі) з бензімідазол-2-n-арилкарботіоамідами

Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензімідазоліл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано координаційні сполуки загальної формули CuL . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1.