рентгеноструктурний аналіз

Хімічне вилуговування за кімнатної температури сплавів al3ni та al3ti

Методом дугової плавки приготовлені Al3Ni та Al3Ti сплави і витримані у 5M NaOH для хімічного вилуговування за кімнатної температури. Встановлено, що у випадку Al3Ni сплаву збагачені алюмінієм фази реагують з розчином вилугування з утворенням нанопористого нікелю з діаметром пор у діапазоні ~10–20 нм. Доведено, що тільки фаза чистого алюмінію сплаву Al3Ti реагувала хімічно з утворенням густоскладчатої поверхні з розміром складки ~50–100 нм.

Експериментальне дослідження системи Y-Cu-Ge за 870 K

Діаграма фазових рівноваг потрійної системи Y-Cu-Ge побудована за 870 К методами рентгенівської дифракції, металографічного аналізу і енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії в повному концентраційному інтервалі.

Вплив різних видів крохмалю на органолептичні, термогравіметричні та рентгенофазові показники їстівних плівок і покриттів

Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших.

Синтез, будова і використання змішанолігандних координаційних сполук купруму(ii) із заміщеними тіоамідами

Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL26-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2.

Синтез, будова і властивості хелатів купруму(іі) з бензімідазол-2-n-арилкарботіоамідами

Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензімідазоліл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано координаційні сполуки загальної формули CuL . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1.