заклад вищої освіти

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті здійснено порівняння міжнародних вимог ISO 9001:2015 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG 2015 щодо забезпечення якості вищої освіти. Розглянуто та адаптовано загальні міжнародні принципи управління якістю до закладів вищої освіти. Наведено основні вимоги до системи управління якістю (СУЯ) закладу вищої освіти відповідно до міжнародних та європейських норм, а також переваги та основні вимоги до впровадження СУЯ.

ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті наведені результати порівняльних експертних досліджень з метою встановленні вагомості застосовуваних національних критеріїв якості освітньої програми (КЯОП) закладів вищої освіти (ЗВО). Для цих досліджень застосовано групове експертне оцінювання вагомості КЯОП для освітньої програми (ОП) у галузі комп’ютерно-інтегрованих технологій. До проведення такого оцінювання залучено професорсько-викладацький склад двох університетів: Державного університету телекомунікацій (Україна) і Технічного університету Яс імені Георге Асакі (Румунія).

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Дослідження присвячене аналізу проблеми прийняття рішень щодо організації навчального процесу в умовах зовнішніх впливів непереборного характеру. Розглядається випадок вимушеного скорочення тривалості навчального семестру з необхідністю повного виконання навчальних планів підготовки здобувачів освіти. Визначено, що для ефективного планування навчального процесу початково необхідно виконати поділ аудиторій закладу освіти між навчальними групами, які належать різним структурним підрозділам закладу освіти.

Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти: сутність та диференційований підхід до визначення

На підставі проведеного аналізу визначено сутність терміну «конкуренто- спроможність закладу вищої освіти» на ринку та його головні ознаки. З використанням результатів опитування споживачів, аналізу нормативних документів, що регулюють освітню діяльність та іншої вторинної маркетингової інформації подано основні показники оцінки конкурентоспроможності закладу вищої освіти для споживачів освітніх послуг, системи вищої освіти та суспільства.

Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект

Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір

У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного
навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального
процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої
кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу
(відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.);
істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек,
використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв,