ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2023;
: cc. 32-36
1
State University of Telecommunications: Kyiv, UA
2
Інститут електромагнітних вимірювань Державного підприємства «Укрметртестстандарт», Київ, Україна
3
Ясський технічний університет ім. Георге Асакі, Румунія

У статті наведені результати порівняльних експертних досліджень з метою встановленні вагомості застосовуваних національних критеріїв якості освітньої програми (КЯОП) закладів вищої освіти (ЗВО). Для цих досліджень застосовано групове експертне оцінювання вагомості КЯОП для освітньої програми (ОП) у галузі комп’ютерно-інтегрованих технологій. До проведення такого оцінювання залучено професорсько-викладацький склад двох університетів: Державного університету телекомунікацій (Україна) і Технічного університету Яс імені Георге Асакі (Румунія). Для проведення цих досліджень використані існуючі КЯОП та їх підкритерії та спеціальний алгоритм групового експертного оцінювання. Встановлено, що до найбільш вагомих КЯОП та їх підкритерії відносяться, в першу чергу, КЯОП щодо людських ресурсів, освітнього середовища та матеріальні ресурсів і структури та змісту ОП. Найбільший розкид думок експертів (від найвагоміших до найменш вагомих) можна констатувати для підкритеріїв КЯОП щодо доступу до ОП і визнання результатів навчання і прозорості та публічності. Зважаючи на це, ці підкритерії КЯОП потребують пильної уваги при їх перегляді для більшого збалансування системи підкритеріїв КЯОП. Гармонізацію переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, з Міжнародною стандартною класифікацією освіти, а також національного термінологічно-поняттєвого апарату з міжнародним слід вважати вкрай доцільними в Україні. Залишається актуальним питання пріоритетності підготовки ЗВО до акредитації ОП, задоволення найбільш суттєвим вимогам підкритеріїв КЯОП зважаючи на значну їх кількість. Це також зумовлює актуальність і необхідність проведення спеціальних експертних досліджень щодо порівняння вагомості КЯОП для різних галузей знань.

[1] National educational glossary: higher education. Kyiv:LLC "Vid. Pleiady house, 2014. [Online]. Available:http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20metho
d%20rada/glossariy.pdf. (in Ukrainian)
[2] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). [Online].Available: https://www.enqa.eu/wpcontent/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
[3] European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.[Online]. Available: https://www.eqar.eu/ assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf
[4] The European credit system for vocational education and training (ECVET). [Online]. Available: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd6f920-0a03-
11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en
[5] Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Nov.23, 2011, No. 1341 "On Approval of the National Framework of Qualifications" (in Ukrainian).
[6] UNESCO (2014), ISCED: International Standard Classification of Education. [Online]. Available:http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international standard-classi...
[7] Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Apr.29, 2015, No. 266 "On approval of the list of fields of knowledge and specialties for which higher education
candidates are trained." [Online]. Available: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text.(in Ukrainian).
[8] Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 11.07.2019, No. 977 "On approval of the Regulation on the accreditation of educational programs, according to which higher education applicants are trained." [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text. (in Ukrainian).

[9] Recommendations on the application of criteria for evaluating the quality of an educational program, Appr.by Nat. Agency for Quality Assurance of Higher Education,
Nov. 17, 2020, Kyiv, Ukr. Educ. Publ. Center "Orion", 2020. [Online]. Available: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/202.pdf. (in Ukrainian).
[10] R. Wagenaar “A History of ECTS, 1989–2019. Developing a World Standard for Credit Transfer and Accumulation in Higher Education”, International Tuning Academy,
2020. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Wagenaar/publication/3386894....
[11] V. I. Stepanov “Problems of introducing the European Credit Transfer and Accumulating System (ECTS) within the framework of the Bologna process”, World Applied Sciences Journal, No 27(13), pp. 389–393, 2013. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/ publication/289280538_Problems_of_introducing_the_European_Credit_Transfer_and_Accumulating_System_ECTS_within_the_framework_of_the_Bologna_process.
[12] P. Armanet “The European Credit Transfer and Accumulation System: the UDLA case in Chile”, Higher Learning
Research Communications, No 2(3), p. 52, 2012.DOI: 10.18870/hlrc.v2i3.74.
[13] J. Gleeson, R. Lynch, O. Mccormack “The European Credit Transfer System (ECTS) from the perspective of Irish teacher educators”, European Educational Research
Journal, No 20(11), 147490412098710, 2021. DOI:10.1177/147490412098.
[14] W. L. Magette, M. G. Richardson. Application of Bologna cycle programme structures and the European credit transfer system to Irish civil engineering programmes.
European Journal of Engineering Education, No 45(5),pp. 1–15, 2020. [Online]. Available: https://eric.ed.gov/?id=EJ1270406.
[15] C. Ryan, M. Bergin, S. Titze, J. SG Wells. ECVET and ECTS credit equivalency in higher education – A bridge too far? European Journal of Education, 53(115), 2018.
DOI: 10.1111/ejed.12297.
[16] Gordiyenko T., Velychko O., Salceanu A. “The Group Expert Evaluation in Electrical Engineering Education”, in Proceedings of the 2018 Intern. Conf. and Exposition on
Electrical and Power Engineering (EPE 2018), Iasi, Romania, 2018, 6 p. DOI: 10.1109/ICEPE.2018.8559787.
[17] T. Gordiyenko, and O. Velychko, “Group expert evaluation of quality criteria of the educational program for the field of metrology and information-measuring technique”,
ISTCMTM, Vol. 83, 2022, No. 1, pp. 35-40. DOI:10.23939/istcmtm2022.01.035.
[18] O. Velychko, T. Gordiyenko, and A. Salceanu, “Group Expert Evaluation of the Quality Criteria of Educational Program in Field of Measuring Technology”, 2022 International
Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), 2022, pp. 89-92. DOI:10.1109/EPE56121.2022.9959082.
[19] O. Velychko, T. Gordiyenko, and A. Salceanu, “Comparative Analysis of Evaluation of the Quality Criteria of Educational Program in Field of Measuring Technology”,
2022 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), 2022, pp. 93-96, DOI: 10.1109/EPE56121.2022.9959080.