Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти: сутність та диференційований підхід до визначення

2020;
: сс. 53 - 62
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

На підставі проведеного аналізу визначено сутність терміну «конкуренто- спроможність закладу вищої освіти» на ринку та його головні ознаки. З використанням результатів опитування споживачів, аналізу нормативних документів, що регулюють освітню діяльність та іншої вторинної маркетингової інформації подано основні показники оцінки конкурентоспроможності закладу вищої освіти для споживачів освітніх послуг, системи вищої освіти та суспільства.

 1. Безтелесна Л. І., Либак І. А. Cуть та чинники впливу на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 9. С.145-151.
 2. Шевченко А.В., Шворак А.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності навчального закладу. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 6 (169). С. 78-82.
 3. Бідюк А. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 6. С. 115-123.
 4. Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_17 (дата звернення 20.09.2020).
 5. Тимошенко О.В. Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів культури і мистецтв України. Економіка і менеджмент культури. 2014. № 1. С. 27-31.
 6. Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів. Вісник Тернопільського державного економічного університету. 2006. № 2. С. 114–123.
 7. Стеблюк Н.Ф., Копєйкіна Є.В. Оцінка конкурентоспроможності вищих навчальних закладів для визначення стратегій їх розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 28-32.
 8. Кириченко О.М., Мігдальський А.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5428 (дата звернення 20.09.2020).
 9. Кваско А. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки Української академії друкарства. 2017. № 1(54). С. 111–118.
 10. Кубрак Н.Р., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Потенціал еластичності у формуванні конкуренто- спроможності промислових підприємств: монографія. Львів, 2013. 204 с.
 11. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. С. 155-163.
 12. Бреус С.В., Сугоняко І.І. Оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої освіти у контексті управління нею. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 128-136. URL : http://www.market- infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/23.pdf (дата звернення 24.09.2020).
 13. Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_104 (дата звернення 24.09.2020).
 14. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 26.09.2020).