Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект

S. Yakymova, N. Bolibrukh "About disadvantages of organizational and legal support for preventing students of human-violent crimes against ownership"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Виявлено прогалини та недоліки організаційно-правового характеру, які не сприяють ефективному запобіганню вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Запропоновано зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів України, що мають на меті підвищити професійну майстерність суб’єктів запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності, поліпшити їх інформативну й організаційну взаємодії, а також активізацію правовиховної та превентивної діяльності зі студентами у закладах освіти, незалежно від форм власності й освітніх рівнів тощо.

1. Bandurka A. M., Davydenko L. M. Prestupnost v Ukrayne: prychynы y protyvodeistvye: monohrafyia [Crime in Ukraine: causes and counteraction: monograph]. Kharkov: Osnova, 2003. 368 p. 2. Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy vid 5.09.2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.  2017.  № 38-39. P. 380. 3. Ostroverkhova H. V. Sutnist i struktura orhanizatsiinoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti [The essence and structure of organizational support of innovative activity.]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu “KhPI”: zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva.  Kharkiv: NTU “KhPI”. 2012. № 6. P. 59‒67. 4. Pro orhany i sluzhby u spravakh ditei ta spetsialni ustanovy dlia ditei [About the authorities and services for children and special institutions for children]: Zakon Ukrainy vid 24.01.1995 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.  1995.  № 6. P. 35. 5. Pro vyshchu osvitu [About higher education]: Zakon Ukrainy vid  1.07.2014 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.  2014.  № 37‒38. P. 2716. 6. Derzhavna tsilova prohrama “Molod Ukrainy” na 20162020 roky [State target program “Youth of Ukraine” for 2016‒2020] : Postanova KM  vid 18 liutoho 2016 r. № 148. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. № 21. P. 828.