Вісник № 733, 2012

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733. – 264 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 51 засідання від 27.03.2012 р.)

  Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

У цьому номері

(51 статей)
Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська
сс. 6 - 9
Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна
сс. 34 -41
Михайло Корнілов, Олесь Голуб, Ольга Гордієнко, Валентина Толмачова, Олена Ковтун
сс. 110 - 114
Наталя Краснопольська
сс. 188 - 192
Олександра Сербенська
сс. 255 - 257

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000