Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст.

Якимович-Чапран Д. Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст. / Якимович-Чапран Дарія // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – № 765. – С. 124–131.

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті зроблено аналіз поглядів українських та закордонних термінознавців на проблему синонімії в термінолексиці. Розглянувши синонімні ряди назв мовознавчих понять, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI-XVII ст., автор стверджує, що в ранні періоди розвитку термінолексики синонімія була дуже поширеним явищем і відігравала позитивну роль. Подано перелік екстралінгвістичних та інтралінгвістичних причин виникнення синонімних рядів обсягом від 2 до 11 членів.

1. Даниленко В. Лексика языка науки:терминология : автореф. дисс. на соискание уч. звания д-ра филол. наук / Валерия Даниленко. – М., 1977. – 44 с. 2. Квитко И. Терминоведческие проблемы редактирования / И. Квитко., В. Лейчик, Г. Кабанцев. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те Вища шк., 1986. – 150 с. 3. Кияк Т. Лингвистические аспекты терминоведения / Тарас Кияк. – К., 1989. – 104 с. 4. Коваль А. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту / Алла Коваль. – К. : Наук. думка, 1970. – 308 с. 5. Косов А. Некоторые различия системной организации терминологии по сравнению с организацией общей лексики / А. Косов // Термин и слово. – Горький : Издво ГГУ им. Н. И. Лобачевского, 1980. – С. 13–22. 6. Краснопольська Н. Синонімія у термінології менеджменту / Н. Краснопольська // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. VI. – С. 111–114. 7. Крыжановская А. Сопоставительное исследование терми-нологии современного русского и украинского языков / Анна Крыжановская. – К. : Наук. думка, 1985. – 204 с. 8. Малевич Л. Особливості української термінології донаукового періоду / Леся Малевич // Мовознавство. – 1999. – № 4–5. – С. 51–58. 9. Налепин В. Термин и терминосистема как предмет лексикологии : автореф. дисс. на соискание уч. звания канд. филол. наук / В. Налепин. – М., 1975. – 16 с. 10. Панько Т., Українське термінознавство/ Таміла Панько, Ірина Кочан, Галина Мацюк. – Л. : Світ, 1994. – 216 с. 11. Процик І. Розвиток української фізичної термінології в 20-их роках ХХ століття (на матеріалі словника з механіки Тадея Секунди) / Ірина Процик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2000. – Вип. 29. – С. 236–242. 12. Реформатский А. Мысли о терминологии / Александр Реформатский // Современные проблемы русской терминоло-гии. – М., 1986. – С. 164–198. 13. Романова Н. Язык науки как результат и источник познания / Н. Романова // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. – Новосибирск, 1984. – С. 42–56. 14. Романова Н. Лингвистическая терминология в системе и развитии / Н. Романова, М. Черемисина. – Новосибирск: НГУ, 1987. – 91 с. 15. Снетова Г. Русская истори-ческая терминология / Галина Снетова. – Калинин: Изд-во КГУ, 1984. – 86 с. 16. Соколовська Т. Синонімія та антонімія як базові парадигматичні класи в українській терміносистемі з генетики / Тетяна Соколовська// Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – 1998. – С. 171–174. 17. Суперанская А. Общая терминология. Вопросы теории / А. Суперанская, Н. Подольская, Н. Васильева. – М. : Наука, 1989. – 248 с. 18. Тур О. Явище синонімії в українській термінології землеустрою та кадастру / О. Тур // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць.– 2005. – Вип. VI. – С. 221–224. 19. Яремко Я. Розвиток синонімічних рядів в українській військовій термінології козацької доби / Ярослав Яремко // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. Вип. VI. – 2005. – С. 249–253. 20. Gajda S. Wprowadzenie do teorii terminu / Stanisław Gajda. – Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. 1990. – 146 s. 21. Guilbert L. La creativité lexicale. – Paris: Larousse, 1975. – 182 p. 22. Rondeau G. Introduction à la terminologie / Gui Rondeau. – Chicoutimi: Gaëtan Morin éditeur, 1984.– 238 p.