МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕПЛООБМІНУ В ЕЛЕМЕНТАХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ (ПРОДОВЖЕННЯ)

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.021
Надіслано: Червень 26, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра будівельних конструкцій та мостів
3
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра фізичного виховання
4
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
5
Національний університет "Львівська політехніка, кафедра програмного забезпечення

Удосконалено раніше розроблені [8] та наведено нові математичні моделі аналізу температурних режимів у окремих елементах турбогенераторів, які геометрично описано ізотропними півпростором і простором із внутрішнім джерелом тепла циліндричної форми. Також розглянуто випадки для півпростору, коли тепловиділяючий циліндр є тонким, а для простору, коли він є термочутливим. Для цього з використанням теорії узагальнених функцій у зручній формі записано остаточні диференціальні рівняння теплопровідності з крайовими умовами. Для розв'язування отриманих крайових задач теплопровідності використано інтегральне перетворення Ганкеля, внаслідок чого отримано аналітичні розв'язки в зображеннях. До цих розв'язків застосовано обернене інтегральне перетворення Ганкеля, яке дало змогу отримати завершені аналітичні розв'язки остаточних задач. Отримані аналітичні розв'язки подано у вигляді невласних збіжних інтегралів. Для визначення числових значень температури в наведених конструкціях, а також аналізу теплообміну в елементах турбогенераторів, зумовленого різними температурними режимами завдяки нагріванню внутрішніми джерелами тепла, зосередженими в об'ємі циліндра, розроблено обчислювальні програми. Із використанням цих програм наведено графіки, які відображають поведінку кривих, побудованих із використанням числових значень розподілу температури залежно від просторових радіальної та аксіальної координат. Отримані числові значення температури свідчать про відповідність наведених математичних моделей визначення розподілу температури реальному фізичному процесу. Програмні засоби також дають змогу аналізувати середовища із внутрішнім нагріванням, зосередженим у просторових фігурах правильної геометричної форми, щодо їх термостійкості. Як наслідок, стає можливим її підвищити, визначити допустимі температури нормальної роботи турбогенераторів, захистити їх від перегрівання, яке може спричинити руйнування не тільки окремих елементів, а й всієї конструкції.

[1]     Ba­yat, A., Mo­osa­vi, H., & Ba­yat, Y. (2015). Ther­mo-mec­ha­ni­cal analysis of functi­onally gra­ded thick sphe­res with li­ne­arly ti­me-de­pen­dent tem­pe­ra­tu­re. Sci­en­tia Ira­ni­ca, 22(5), 1801–1812.

[2]     Car­pin­te­ri, A., & Pag­gi, M. (2008). Ther­mo­elas­tic mis­match in non­ho­mo­ge­ne­ous be­ams. J. Eng. Math, 61, 2–4, 371–384.

[3]     Gavrysh, V. I., & Fe­das­juk, D. V. (2012). Mo­del­ju­vannja tem­pe­ra­turnyh rezhymiv u kus­ko­vo-od­no­ridnyh struk­tu­rah. Lviv: Publishing NU "L'vivs'ka po­li­teh­ni­ka", pp. 176–178.

[4]     Ghan­nad, M., & Yag­ho­obi, M. P. (2015). A ther­mo­elas­ti­city so­lu­ti­on for thick cylin­ders sub­jec­ted to ther­mo-mec­ha­ni­cal lo­ads un­der va­ri­ous bo­un­dary con­di­ti­ons. Int. Jo­ur­nal of Ad­van­ced De­sign & Ma­nu­fac­tu­ring Techno­logy, 8(4), 1–12.

[5]     Har­ma­tiy, G. Yu., Po­po­vich, V. S., & Krul, M. (2019). Influ­en­ce of ther­mal sen­si­ti­vity of ma­te­ri­al on unstab­le ther­mal sta­te of mul­ti­la­yer pla­te. Physi­co-che­mi­cal mec­ha­nics of ma­te­ri­als, 1, 98–104. [In Uk­ra­ini­an].

[6]     Havrysh, V. I., Ba­ra­netskiy, Ya. O., & Kol­ya­sa, L. I. (2018). In­ves­ti­ga­ti­on of tem­pe­ra­tu­re mo­des in ther­mo­sen­si­ti­ve non-uni­form ele­ments of ra­dioelectro­nic de­vi­ces. Ra­dio Electro­nics, Com­pu­ter Sci­en­se, Control, 3(46), 7–15.

[7]     Havrysh, V. I., Kol­ya­sa, L. I., & Uk­han­ka, O. M. (2019). De­ter­mi­na­ti­on of tem­pe­ra­tu­re fi­eld in ther­mally sen­si­ti­ve la­ye­red me­di­um with inclu­si­ons. Nau­kov­yi Visnyk NHU, 1, 94–100.

[8]     Havrysh, V. I., Ko­rol, O. S., Shkrab, R. R., & Zi­mo­ha, I. O. (2019). Mat­he­ma­ti­cal mo­dels of he­at transfer in ele­ments of tur­bo­ge­ne­ra­tors. Uk­ra­ini­an Jo­ur­nal of In­for­ma­ti­on Technology, 1(1), 22–27. https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.022

[9]     Hrytsiuk, Yu., & Bilas, O. (2019). Visualization of Software Quality Expert Assessment. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2019), (Vol. 2, pp. 156–160), 17–20 September, 2019. https://doi.org/10.1109/stc-csit.2019.8929778

[10]  Hrytsiuk, Yu., & Grytsyuk, P., Dyak, T., & Hrynyk, H. (2019). Software Development Risk Modeling. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2019), (Vol. 2, pp. 134–137), 17–20 September, 2019. https://doi.org/10.1109/stc-csit.2019.8929778

[11]  Jab­ba­ri, M., Ka­ram­po­ur, S., & Es­la­mi, M. R. (2011). Ra­di­ally symmet­ric ste­ady sta­te ther­mal and mec­ha­ni­cal stres­ses of a po­ro FGM hol­low sphe­re. In­ter­na­ti­onal Scho­larly Re­se­arch Net­work ISRN Mec­ha­ni­cal En­gi­ne­ering, 3, 1–7. https://doi.org/10.5402/2011/305402

[12]  Kol­ya­no, Yu. M. (1992). Met­hods of ther­mal con­duc­ti­vity and ther­mo­elas­ti­city of an in­ho­mo­ge­ne­ous body. Kyiv: Nau­ko­va dum­ka. [In Uk­ra­ini­an].

[13]  Korn, G., & Korn, T. (1977). A gui­de to mat­he­ma­tics for sci­en­tists and en­gi­ne­ers. Mos­cow: Sci­en­ce. [In Rus­si­an].

[14]  Lu­kas­he­vich, A. (2019). Tem­pe­ra­tu­re fi­eld in the con­tact zo­ne du­ring ro­tary fric­ti­on wel­ding of me­tals. Physi­co-che­mi­cal mec­ha­nics of ma­te­ri­als, 1, 41–46. [In Uk­ra­ini­an].

[15]  Mo­haz­zab, A. H., & Jab­ba­ri, M. (2011). Two-Di­men­si­onal Stres­ses in a Hol­low FG Sphe­re with He­at So­ur­ce. Ad­van­ced Ma­te­ri­als Re­se­arch, 264–265, 700–705. https://doi.org/10.4028/scientific.net/amr.264-265.700

[16]  Podstri­gach, Ya. S., Lo­ma­kin, V. A., & Kol­ya­no, Yu. M. (1984). Ther­mo­elas­ti­city of bo­di­es of in­ho­mo­ge­ne­ous struc­tu­re. Mos­cow: Sci­en­ce. [In Rus­si­an].

[17]  Yan­gi­an, Xu., & Da­ih­ui, Tu. (2009). Analysis of ste­ady ther­mal stress in a ZrO2/FGM/Ti-6Al-4V com­po­si­te ECBF pla­te with tem­pe­ra­tu­re-de­pen­dent ma­te­ri­al pro­per­ti­es by NFEM, WA­SE. International Conf. on In­for­ma. Eng., 2–2, 433–436.