2(17), 2014

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 5(143) 29.12.2014.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 25.12.2014.

In this issue

(13 articles)
pp. 53-68
A. Murovskaya, J.-C.Ippolite, Ye. Sheremet, T. Yegorova, Ye. Kolesnikova
pp. 101-111
N. T. Bilyk, J. S. Makovskyi, I. V. Poberezhskaya, V. B. Stepanov, V. R. Tymoschuk, T. G. Shevchenko, I. H. Yatsenko
pp. 125-138
R. S. Kuderavets, V. Yu. Maksymchuk, I. O. Chobotok, V. R. Tymoschuk
pp. 139-149
V. Yu. Maksymchuk, N. B. Pyrizhok, R. S. Pronyshyn, V. R. Tymoschuk