Volume 4, Number 884 (16), 2017

In this issue

(45 articles)
N. Bortnyk, S. Esimov, N. Moroz
64 - 71
N. Bortnyk, І. Zharovs’ka, M. Tsvok
80 - 87
N. Pavliv-Samoyil, O. Rudanetska
205 - 211
I. Panonko, V. Koval
212 - 217
V. Baranyak, О. Nesimko
218 - 222