філософія

Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка” Університету Байройта, Німеччина)

 Автор на прикладі магістерської та бакалаврської програми  «Філософія та економіка» Байройтського університету розкриває дидактичний, педагогічний, науковий аспекти міждисциплінарного підходу у викладанні філософських дисциплін. Коротко описані структура та організація навчального процесу на освітній програмі «Філософія та економіка», проаналізовано робочі програми основних  навчальних дисциплін філософського циклу.

Теорія та практика освіти, навчання, виховання у Львівсько-Варшавській школі (Рецензія на монографію Ольга Гончаренко. Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня “Рута”», 2018. 476 с.)

У рецензії аналізується зміст монографії Ольги Гончаренко «Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі». Львівсько-Варшавська школа відома як школа ранньої аналітичної філософії, в якій багато уваги приділяли логіці, аналізу понять та відкидали ірраціоналізм у філософії. Проте у рецензованій монографії представники Львівсько-Варшавської школи постають як теоретики освіти, педагогіки та дидактики.

Філософсько-правові витоки громадянства

Основною метою статті є спроба проаналізувати філософсько-правові витоки концепції громадянства, її первинну сутність та правову природу. Особливу увагу автор
звертає на античний хронополітичний та історичний етап її еволюції, оскільки саме під час нього зародилася концепція громадянства, яка набула філософсько-правого
трактування та законодавчого регламентування, яке зберігається і донині.

 

Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника

Досліджено розуміння методології у сучасному загальнотеоретичному правознавстві. Встановлено, що філософською базою дослідження є плюралістична методологія, яка поєднує однакові за змістом, сутністю та походженням методи. Визначено поняття “методологія правознавства” як вчення про структуру, логічну організацію, принципи, методи, засоби і форми діяльності дослідника у процесі пізнання досліжуваних державно-правових явищ. Подано структурно-функціональну характеристику цього поняття, розглянуто основні складові його узмістовлення. 

Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття

У статті проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені проблемам правового знання та розуміння у філософії XX століття. Розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, що сформувалися в рамках сучасної філософії щодо вивчення проблеми правового знання та розуміння. Визначено тематичне спрямування робіт, їхні характерні риси та особливості, виокремлено загальні тенденції дослідження. Розкрито найактуальніші на сучасному етапі розвитку науки методи вивчення означеної проблеми.
 

Problem of legal knowledge and understanding in philosophy ХХ century

The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars on the problems of legal knowledge and understanding of the philosophy of the XX century. The main theoretical and methodological approaches that have emerged as part of modern philosophy to study the problems of legal knowledge and understanding. Defined thematic orientation work, their characteristics and features, singled out the overall trends research. Exposed the most topical at the present stage of science methods of studying the abovementioned issues.

Concept of law: philosophical outlook

The article is an attempt to research the logical analysis of the concept of law as the basis for a system of philosophical ideas about it. Following the analysis of a significant number of scientific papers concluded that the content of the law in some way dependent on the philosophical foundations of law. The problem of philosophical foundations of philosophy of law, methodological principles defined philosophical school of the designated topics.

Interpretation of values: praxeological aspect

The proposed article includes analysis of changes in interpretations of the nature of property rights in the process of scientific study. Category analyzed the social value of law aspects and determining influence on society. We study the types of the law society, the effects are determined by legal impact and their effectiveness. In particular, clarified the issuepraxeological aspect rights values in the life of society and established a set of factors required for the establishment of values in modern society.

H. V. Leibnic – anoutstandind thinker of western-european science and cu hure (devoted to 300-years since death)

The article deals with some scientific, philosophical, socially-legal, religious concepts of brilliant German philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz made a huge contribution to the organization and creation of scientific institutions in English, Italy, Germany, Russia and France. Due to his scientific and theoretical creativity he was ahead of his time, formulated the ideas that formed the basis of many modern sciences.