Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface

2013;
: pp. 87 – 94
Authors: 

Krawiec P., Konrad J. Waluś, Polasik Ja.

Politechnika Poznańska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

This work concerns problems connected with race car's behavior permitted to traffic motion on dry asphalt surface during braking and rapid acceleration . The characteristics of the vehicle is presented with particular reference to type of tires. Environmental characteristics and road surface were made. The result of the research and analysis are kinematic characteristics of the particular features of the vehicle enabling assessment the probable risk both for diver and other road users.

1. Beck mann B., The phys ics of racing. B urbank, C A 91503 , 199 1-2002 (http://phors.locost7.info/ files/Beckman_-_The_Physics_of_Racing.pdf 201 3-10-04 12:35 ). 2. G illespie T .D., Funda mental of Vehicle Dynamics, Warrendale, PA 15096-0001, 1992. 3. Kędziora Krzysztof, Lewandowski Andrzej, Waluś Konrad J., Wykorzystanie czujników przyspieszeń do wyznacza nia parametrów k rzywoliniowego ruchu pojazd u, Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych / p od red. M. D udziak, Wydaw. Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Pozna ń 2010, S. 235–244, 4. Waluś Konrad J., Lewandowski Andrzej, Kędziora Krzysztof , D udziak Marian, Char akteryzowanie cech kinem atycznych trajektorii ruchu pojazdu za pomocą czujników przyspieszeń, Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych / pod red. M. Dudziak, Wydaw. Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Pozna ń 2010, S. 227–234, 5. Waluś Konrad J., Lew andowski A ndrzej, K ędziora Krzysztof, D udziak Marian, Possibilities of vehicle m ovement trajectory characterizing with the us e of acceleration sensors, 7th Inte rnational Scientific C onference on Production Engineering Development and modernization of production – RIM 2009, Cairo, Egypt, 2009, S. 25–26, full text on CD-ROM, 6. Waluś K. J., Badania doświadczalne intensywnego przyspieszania ciągnika siodłowego w ujemnych temperaturac h otoc zenia ( badania rozpoz nawcze), Au tobusy 3/201 3, s. 2089–2096 , CD-R OM, ISSN 1509-58 78 7. Waluś K. J., Ba dania do świadczalne intensywnego ha mowania ci ągnika siodłowego w ujemnych temperaturach otoczenia (badania rozpoznawcze), Autobusy 3/2 013, s. 2097–2102, CD-ROM, ISSN 1509–5878. 8 . Waluś K. J., C omparing the intensity of the acceleration of a pass enger car equipped w ith summer and winter tires in sub-zero road surface temperatures, Technológ. – 2013, nr 4 , s. 262–264, ISSN 1337–8996. 9. Waluś K. J., Comparing the intensity of the brak ing car equipped with summer and winter tires in sub-zero road surface temperatures, Technológ. – 2013, nr 4, s. 265–267, ISSN 1337-8996. 10. Waluś K. J., Comparison of the Maxim um Acceleration of a Passen ger Car on Selected Pave ments in Wintertime, abstract, proceedings of XX U krainian-Polish Co nference on “CA D in Machinery D esign. Im plementation on Educational Issues.” CADMD’2012, October 11–13, 2012, Lviv, UKRAINE, p. 24–30, ISBN 978-617-607-332-1, 11. W aluś K . J., Olszewski Z., Analysis of Tire-road contact under Winter co nditions, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, Volume 2192, proceedings World Congress on Engineering 2011, Volume III, London, U.K . 6-8 July , 2011, p. 2381 –2384, ISBN 978-988-19251-5-2 , ISSN 2078-0958. 1 2. EA-4/0 2 – Wyrażanie niepewno ści po miaru przy wzorc owaniu, wydanie elektroniczne , 199 9, http://ww w.gum.gov.pl/. 13. PN – ISO 3534-1:20 02, Statystyka, Terminologia i symbole – Cz ęść 1: Ogólne terminy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.