Normative legal framework for competencies of the national agency for prevention of corruption

Authors: 

V. Volyk

The issues regarding the normative legal framework for securing main rights, duties and responsibilities of the National Agency for Prevention of Corruption in Ukraine have been researched. The main rights and responsibilities of the National Agency for Prevention of Corruption in Ukraine and of its members have been determined.

 1. Transparency International Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ti-ukraine.org.
 2. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України № 3206-VI вiд 07.04.2011 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2011. — № 40. — Ст. 404.
 3. Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. —№ 49. — Ст. 2056.
 4. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. — № 47. — Ст. 2051.
 5. Клеменчич Г. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей [Электронный ресурс] / Г. Клеменчич, Я. Стусек. — Режим доступа : http://www.oecd.org/corruption/acn/39972100.pdf.
 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. В. Т. Бусел. — К. : [б. в.] ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. — 1440 с.
 7. Словник іншомовних слів [Текст] / [за ред. О. С. Мельничука] ; Головна редакція Української Радянської Енциклопедії Академії Наук Української РСР (АН УРСР). — К. : АН УРСР, 1974. — С. 302.
 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст] : підручник / пер. з рос. — Х. : Консум, 2001. — С. 87.
 9. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — вид. 2-ге, доп. і випр. — К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2005. — С. 87. 10. Про запобігання корупції... — Ст. 2056.
 10. Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції : Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 25.03.2015 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2015. — № 28. — С. 109.12. Про запобігання корупції... — Ст. 2056.
 11. Там само. — Ст. 2056.
 12. Там само. — Ст. 2056.
 13. Там само. — Ст. 2056.