Difference between “state control” and “state supervision”: normative-legal aspects

Authors: 

І. Pavlyk

The article analyses main approaches to the definition of content of concepts “state control” and “state supervision” both in the national science of public administration and in legal science, and reveals their interpretation in individual legal acts. The main differences between control and supervision as the components of control function of public administration are identified and basic approaches to their legal interpretation are shown. It has been justified that the most important directions to apply the control function of public administration in Ukraine are control and supervision. Conditions that would contribute to the stepwise narrowing of the sphere of control and optimization of the sphere of supervision in order to increase the efficiency of administrative activity in general are proposed as the first step to form the system of current state administration of Ukraine.

 1. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Юридична література, 2003. 896 с.
 2. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К. : І-т. держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. 38 с.
 3. Бахрах Д. Н. Важные вопросы науки административного права // Государство и право. 1993. № 2. С. 32–43.
 4. Битяк Ю. П., Зуй В. В. Административное право Украины (Общая часть) : учеб. пособ. Х. : ООО “Одиссей”, 1999. 224 с.
 5. Большой юридический словарь. М. : ИНФРА-М, 1998. 790 с.
 6. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Х. : [б. в.], 2003. 412 с.
 7. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18; № 19/20, № 21/22. Ст. 144.
 8. Денисова А. В. Співвідношення контролю і нагляду // Адміністративне право і процес. 2013. № 2 (4). URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013.
 9. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. Б. Авер’янова. К. : Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
 10. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення : дис. ...канд. юрид. наук 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. К. : Національний аграрний університет, 2007. 232 с.
 11. Коваль Л. Адміністративне право України (Загальна частина) : курс лекц. К. : Основи, 1994. 154 с.
 12. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-09.
 13. Конституція України. К. : Велес, 2007. 48 с.
 14. Овсянко Д. М. Административное право : учеб. пособ. ; изд. 3-е, перераб. и доп. М. : Юристъ, 2002. 468 с.
 15. Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=54826.
 16. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України № 264/94-ВР від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 52. Ст. 455.
 17. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України № 1401-VIII від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.
 18. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними : Закон України № 637/97-ВР від 18.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 9. Ст. 34.