Відмінність понять «державний контроль» і «державний нагляд»: нормативно-правовий аспект

Authors: 

Р. І. Павлик

Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять «державний контроль» і «державний нагляд» у вітчизняній науці державного управління і у юридичній науці, розкрито їх трактування в окремих нормативно-правових актах. Виявлено основні відмінності між контролем і наглядом як складовими контрольної функції державного управління та показано основні підходи у їх юридичному тлумаченні. Доведено, що найважливішими напрямами застосування контрольної функції державного управління в Україні є контроль і нагляд. Запропоновано у якості першого кроку формування у системі сучасного державного управління України таких умов, які б сприяли поступовому звуженню сфери контролю і оптимізації сфери нагляду задля підвищення ефективності управлінської діяльності загалом.

 1. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Юридична література, 2003. 896 с.
 2. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К. : І-т. держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. 38 с.
 3. Бахрах Д. Н. Важные вопросы науки административного права // Государство и право. 1993. № 2. С. 32–43.
 4. Битяк Ю. П., Зуй В. В. Административное право Украины (Общая часть) : учеб. пособ. Х. : ООО «Одиссей», 1999. 224 с.
 5. Большой юридический словарь. М. : ИНФРА-М, 1998. 790 с.
 6. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Х. : [б. в.], 2003. 412 с.
 7. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18; № 19/20, № 21/22. Ст. 144.
 8. Денисова А. В. Співвідношення контролю і нагляду // Адміністративне право і процес. 2013. № 2 (4). URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013.
 9. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. Б. Авер’янова. К. : Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
 10. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення : дис. ...канд. юрид. наук 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. К. : Національний аграрний університет, 2007. 232 с.
 11. Коваль Л. Адміністративне право України (Загальна частина) : курс лекц. К. : Основи, 1994. 154 с.
 12. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-09.
 13. Конституція України. К. : Велес, 2007. 48 с.
 14. Овсянко Д. М. Административное право : учеб. пособ. ; изд. 3-е, перераб. и доп. М. : Юристъ, 2002. 468 с.
 15. Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=54826.
 16. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України № 264/94-ВР від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 52. Ст. 455.
 17. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України № 1401-VIII від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.
 18. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними : Закон України № 637/97-ВР від 18.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 9. Ст. 34.