Methods of public regulation of agrarian holdings’ activities in Ukraine

Автори: 
N. Komarivska

This article considers theoretical aspects of public regulation of agrarian holdings’ activities in Ukraine through the methods of public regulation. The article examines the influence of the State on holding enterprises in the agrarian sector of Ukraine as on the object of regulation. The necessity of state support for holding enterprises has been scientifically substantiated.

 1. Гіндес О. Г. Політичні аспекти розвитку агропромислового виробництва // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2008 р.) : у 3 ч. Ч. 3. К. : РВПС України НАН України, 2008. С. 71, 72.
 2. Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій : монографія. К. : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2011. С. 31.
 3. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України № 1877-15 від 01.01.2017 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
 4. Там само.
 5. Там само.
 6. Україна у цифрах у 2016 році : стат. зб. / за ред. І. Є. Вернера. К. : Державна служба статистики України, 2017. URL : http://istmat.info/files/uploads/53010/ ukraina_v_cifrah_2015.pdf.
 7. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств. URL : http://propozitsiya.com/ua/finansove-zabezpechennya-silskogospodarskih-p....
 8. Неповернення експортного ПДВ негативно вплинуло на котирування українських публічних агрохолдингів від 05.07.2016 р. URL : http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/nepovernennya_eksportnogo_pdv_neg....
 9. Грошово-кредитна та фінансова статистика за 2016 рік. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195.
 10. Там само.
 11. Про державний бюджет 2015 рік : Закон України № 80-19 від 29.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
 12. Кутовий Т. Боюсь, що цьогоріч 10 млрд. грн. не буде... URL : http://minagro.gov.ua/pressroom?nid=21343.
 13. Про Державний бюджет України на 2017 рік : Проект Закону № 5000 від 15.09.2016 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032.
 14. Аграрний бюджет 2017 “віджатися” і стати ефективнішим чи “померти”?. URL : https://agropolit.com/spetsproekty/217-agrarniy-byudjet-2017-vidjatisya-....
 15. Галанець В. В. Державне регулювання аграрного сектора економіки України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. С. 21.
 16. Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання : монографія. Х. : Основа, 2002. С. 69.
 17. Гайдуцький Г. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв’язків в АПК. К. : Урожай, 1999. С. 67.
 18. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручник. К. : Знання, 2008. С. 49. (Вища освіта ХХІ століття).
 19. Яковенко Р. Державне регулювання підприємництва в Україні. URL : http://www. rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/-65901.doc.htm.
 20. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки... С. 53.
 21. Там само. С. 47.