Volume 66, 2005

In this Number

(45 papers)
P. Veselkin, M.Bryn, V. Ivanov, A. H. Yakovliev
24-26
T. H. Shevchenko, Oleksandr Moroz, V.Tarnavsʹkyy
109-113
M.Bryn, P. Veselkin, M. Karalis, A. Astapovich
117-120
Serhii Verbytskyi, R. S. Pronyshyn, Yu. T. Verbytskyi
125-129
B. M. Dzhuman, A.-Yu. S. Kolos, Z. O. Kotyk
134-135
Khrystyna Burshtynska
154-161