Volume 13, Number 3, 2019

In this Number

(19 papers)
Iryna Sobechko, Yuri Horak, Volodymyr Dibrivnyi, Mykola Obushak, Lubomyr Goshko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.280
pp. 280 - 287
Iryna Tsykhanovska, Victoria Evlash, Alexandr Alexandrov, Tatуana Gontar, Daniil Shmatkov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.303
pp. 303 - 316
Volodymyr Dutka, Yaroslav Kovalskyi, Olena Aksimentyeva, Nadia Tkachyk, Natalya Oshchapovska, Halyna Halechko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.334
pp. 334 - 340
Volodymyr Moravskyi, Volodymyr Levytskyi, Michael Bratychak, Ulyana Khromyak, Marta Kuznetsova, Nataliia Chopyk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.347
pp. 347 - 351
Ibtissem Kahoul, Nabil Bougdah, Faycal Djazi, Chahrazed Djilani, Pierre Magri, Mohamed Salah Medjram
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.365
pp. 365 - 371
Dyah Hesti Wardhani, Andri Cahyo Kumoro, Azafilmi Hakiim, Nita Aryanti, Heri Cahyono
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.384
pp. 384 - 390
Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.391
pp. 391 - 398