Bitumen Production via Tar Oxidation in the Presence of Petroleum Resin with Fluorine-Containing Groups

Authors: 

Michael Bratychak, Taras Chervinskyy, Olena Astakhova and Olena Shyshchak

The tar oxidation process has been studied at 523 K, air flow rate of 2.0; 2.5 and 5.0 h-1 and process time of 6, 9 and 12 h in the presence of 2.5; 5.0 and 7.5 mas % (to calculate for the raw material)of petroleum resin with fluorine atoms. The tar is the residue of black oil vacuum distillation obtained from the oils of Western-Ukrainian fields. The effect of process conditions on the characteristics of obtained bitumen has been determined. The structural-group composition of blown bitumen has been examined.

[1] Grudnikov I.: Proizvodstvo Neftyanykh Bitumov. Khimiya, Moskwa 1983.
[2] Kotov S., Starov D., Morozov V. et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2003, 7, 38.
[3] Kemalov R., Stepin S., Kemalov A. et al.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 2003, 5, 36.
[4] Hoon R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.
[5] Kut’in Yu., Blohinov V., Lagutenko N. et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2002, 11, 16.
[6] Belokon’ N., Kompaneec V., Kolpakova N. et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2001, 1, 19.
[7] Korobkova V. and Aleksandrova S.: Neftepererabotka i Neftekhimiya – Problemy i Perspektivy, Ufa 2001, 75.
[8] McNally T., Fawcett A. and McNally G.: Plast., Rubber & Compos., 2000, 7, 385.
[9] Titova T. and Aminov A.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 1992, 1, 8.
[10] Kut’in Yu., Telyashev E., Vezirov R. et al.: Sborn. Nauchn. Trudov Instituta Problem Neftekhimpererabotki AN Bashkirstan, 2001, 33, 40.
[11] Dumskyi Yu.: Neftepolymernye Smoly. Khimiya, Moskwa 1988.
[12] Shamparov A. and Ermakov V.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2002, 10, 27.
[13] Bratychak M., Gagin M., Shyshchak O. and Waclawek W.: Chem. i Inzyneria Ecologiczna, 2004, 11, 53.
[14] Bratychak M., Shyshchak O., Romashko I. et al.: Ecol. Chem. & Eng., 2006, 13, 17.
[15] Bratychak M., Romashko I., Shyshchak O. et al.: ibid, 25.
[16] Bratychak M., Romashko I., Shyshchak O. et al.: Ecol. Chem. & Eng., 2007, 14, 245.
[17] Bratychak M., Grynyshyn O., Shyshchak O. et al.: ibid, 225.
[18] Bratychak M., Grynyshyn O., Astakhova O. et al.: Ecol. Chem. & Eng., 2008, 15, 387.
[19] Grynyshyn O., Bratychak M., Krynytskiy V. and Donchak V.: Chem. & Chem. Techn., 2008, 2, 47.
[20] Grynyshyn O., Astakhova O. and Chervinskyy T.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 241.
[21] Bratychak M., Chervinskyy T., Shust O. and Shyshchak O.: ibid, 125.
[22] Gosudarstvennye Standarty: Nefteprodukty. Masla. Smazki. Prysadki. Izd-vo standartov, Moskwa 1987.
[23] Diyarov I.: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.
[24] Isagulyanc V. Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.