Whey Disinfection and its Properties Changed under Ultrasonic Treatment

Автори: 
Orest Kondratovych, Iryna Koval, Volodymyr Kyslenko, Liliya Shevchuk, Lesia Predzumirska and Natalia Maksymiv

The effect of ultrasonic cavitation on the vital activity of microorganisms in lactowhey has been investigated. The influence of different gases on the process proceeding and oxygen role in the oxidation of whey organic components under the influence of ultrasound has been determined. The destruction of protein macromolecules takes place in whey chemical structure after ultrasonic treatment. The destruction has been investigated and branched amino and carboxyl groups in whey peptides have been observed.

[1] Kerelin Ja. and Repin B.: Biohimicheskaya Ochistka Stochnyh Vod Predpriyatiy Pishchovoy Promyshlennosti. Pishchevaya promyshlennost, Moskwa 1974.
[2] Stanic D., Stojadinovic M., Sancho A. and Ćirkovic-Velickovic T.: Conference COST 928. Naples 2010, O4.5.
[3] uslick K. and Kirk-Othmer S.: Encyclopedia of Chemical Technology; 4th edn., V. 26. J. Wiley & Sons, New York 1998.
[4] Kalumuck K., Chahine G., Hsiao C-T. and Choi J-K.: Fifth International Symposium on Cavitation (CAV2003). Japan, Osaka 2003, 1.
[5] Ashokkumar M., Lee J., Kentish S. and Grieser F.: Ultrasonics Sonochemistry, 2007, 14, 470.
[6] Gera N. and Doores S.: J. Food Sci. Vol., 2011, 76, M111.
[7] Zhang H., Claver I., Zhu K.-X. and Zhou H.: Molecules, 2011, 16, 4231.
[8] Sukmanov V. and Dekan O.: Obladnannya ta Techn. Harchovyh Vyrobnyctv, 2010, 23, 62.
[9] Jambraka A., Mason T., Lelas V. et al.: J. Food Eng., 2008, 86, 281.
[10] Eshvort M.: Titrametricheskye Metody Analiza Organicheskykh Soedineniy. Khimia, Moskwa 1972.
[11] Elpiner I.:Ultrazvuk, Phyziko-Khimicheskoye і Biologichiskoye Dejstviye. Fizmatgiz. Moskwa 1963.
[12] Bounous G., Batist G. and Gold P.: Clinical and Investigated Medicine, 1989, 12, 154.
[13] Skurikhin I.: Khimicheskyi Sostav Pishevykh Poduktov. Spravochnik. Agropromizdat, Moskwa 1987.
[14] Severin E.: Biokhimiya. Uchebnik dlya VUZov. GEOTAR-MED, Moskwa 2004.