Low velocity zones in the Earth crust and them petrophysical features

2011;
: 122-124
Authors:
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

As low velocity zones result from temperature destruction of rocks uncompensated by pressure at 5-20 km depths, changes in T at these depths can lead to change in intensity of the thickness of these zones and rate of decrease in Vp within them. Crustal thermobaric zones are shown to increase, decrease and disappear depending on ∂T/∂Н, ∂Р/∂Н, λ, Т. Instability of the crustal thermobaric zones of low velocity result in their episodic occurrence in the crust and their vertical and horizontal migration depending on temperature fluctuations in the crust.

  1. Korchin V.A. Strukturnye osobennosti mine­ral'noj sredy v RT-uslovijah razlichnyh glubin zemnoj kory // Geofizicheskij zhurnal. ― 2007. ― 29, №3. ― S.49-77.
  2. Korchyn V.O. Korovi termobarychni peretvorennia mineralnoi rechovyny i poviazane z nymy seismichne vertykalne rozsharuvannia litosfery // Heodynamika. – 2010. – №1(9). – S. 50-56.
  3. Korchin V.A, Kobolev V.P, Burtny P.A., Karnaukhova E.E. The thermobaric nature of the low seismic velocities zone’s in the Earth crust // Mezhdunarodnyj nauchno-prakticheskij seminar “Modeli zemnoj kory i verhnej mantii”. ― 18-20 sentjabrja, 2007. ― Sankt-Peterburg, Rossija. ― CD ROM.
  4. Kutas R.I. Pole teplovyh potokov i teore­ticheskaja model' zemnoj kory. ― Kiev: Nauk. dumka, 1978. ― 140 s.
  5. Lebedev T. S., Shapoval V. I., Korchin V. A., Pravdivyj A. A. Opredelenie teploprovod­nosti mineral'nogo veshhestva po akusticheskim izmerenijam v razlichnyh termobaricheskih uslovijah // Geofiz. zhurn. ― 1980. ― 11, № 5. ― S. 33―39.
  6. Nashhekin V.V. Tehnicheskaja termodinamika i tep­lo­peredacha. ― M.: Izd-vo «Vysshaja shkola», 1969. ― 560 s.
  7. Tripol'skij A.A., Sharov N.V. Litosfera dokem­brijskih shhitov severnogo polusharija Zemli po sejsmicheskim dannym. – Petrozavodsk, 2004. – 159.