Results of monitoring hydrogeodynamics groundwater parameters in aseismic regions of Ukraine (Dnepropetrovsk region)

2011;
: 241-244
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Dnipro Geophysical Expedition "Dniprogeophysics" (DGE) "; Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The preliminary interpretation results of monitoring data of hydrodynamic parameters of groundwater in Dnepropetrovsk region for the purpose of neotectonic changes forecast in the massifs are given. The necessity of creation the national data base of monitoring results of groundwater hydrodynamic parameters, executed at all regions of Ukraine, is pointed out.

  1. Pigulevskij P.I., Svistun V.K., Chuprina I.S. Nekotorye rezul'taty avtomatizirovannogo monitoringa rezhima podzemnyh vod i formirovanie gidrogeodeformacionnoj bazy dannyh // Materialy XVI mezhdunarodnaja konferencija “Struktura, svojstva, dinamika i mineragenija litosfery Vostochno-Evropejskoj platformy». Voronezh, 20-24 sentjabrja 2010 g. Voronezh: Nauchnaja kniga. – 2010. – TІІ. – S.134-137.
  2. Pigulevskij P.I., Svistun V.K. Nekotorye rezul'taty avtomatizirovannogo monitoringa rezhima podzemnyh vod asejsmichnyh territorij (na primere Dnepropetrovskoj oblasti) // Mіneral'nі resursi Ukraїni. – 2011. –№2. – S.42-47.