The problems of ensuring the inviolability of state borders of Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 18–25

Authors: 

V. Berezenko

In the article the author presents the analysis of the essence of the principle of inviolability of border, the theoretical and practical problems of its realization in national law of Ukraine. Constitutional and legal foundations for its implementation creates the need for see full items prospects for improvement legislation in this area in terms of revitalizing the European integration processes.

1. Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 4 lystopada 1991 r. [Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny]. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12. 2. Dohovir mizh Ukrayinoyu i Respublikoyu Moldova pro derzhavnyy kordon vid 18.08.1999. [Dohovir mizh Ukrayinoyu I Respublikoyu Moldova pro derzhavnyy kordon]. Available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/498_046. 3 Dohovir mizh Ukrayinoyu i Respublikoyu Pol’shcha pro pravovyy rezhym ukrayins’kopol’s’koho derzhavnoho kordonu vid 12.01.1993 [Dohovir mizh Ukrayinoyu i Respublikoyu Pol’shcha pro pravovyy rezhym ukrayins’kopol’s’koho derzavnoho kordonu]. Available at: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/616_208. 4. Mostys’kyy A. B. Mizhnarodno-pravova osnova derzhavnykh kordoniv Ukrayiny: dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.10 “mizhnarodne pravo” [Mizhnarodno pravova osnova derzhavnyk hkordoniv Ukrayiny dys na zdob nauk stup kand yuryd nauk spets 12.00.10 mizhnarodne pravo]. Kiev, 1993. 189 p. 5. Kamins’ka N.V., Klochkov B.I. Problemy kontseptual’noho vyznachennya ponyattya derzhavnykh kordoniv v suchasniy yurydychniy nautsi [Problemy kontseptual’noho vyznachenny a ponyattya derzhavnykh kordoniv vsuchasniy yurydychniynautsi] Yurydychnyy chasopys Natsional’naya akademiya vnutrishnikh sprav. 2015. Vol. 2. pp. 16-25. 6. Konstytutsiya Ukrayiny [Konstytutsiya Ukrayiny]. Available at: http:// zakon.rada. gov.ua/laws/show/254k/96-vr. 7. Koncepciya v oblasti bezopasnosti granic i pogranichnogo rezhima. ms.doc/Corr.1 ot 6 dekabrya 2005 g. [Koncepciya voblasti bezopasnosti granici pogranichnogo rezhima]. Available at: http://www.osce.org/uk. 8. Stashchuk Yu. Problemy funktsionuvannya ukrayins’komoldovs’koho derzhavnoho kordonu ta yikh vplyv na intehratsiyni protsesy v rehioni [Problemy funktsionuvannya ukrayins’ko moldovs’koho derzhavnoho kordonu ta yikhvplyvnaintehratiyni protsesy v rehioni] Yu. Stashchuk // Naukoviy visnyk Volynskogo natsionalnogo universitetu imeni Lesi Ukrayinky. 2009. Vol. 3. рр. 78–83. 9. Dejstvuyushchee mezhdunarodnoe pravo: [v trekh tomah] / Sost. YU. M. Kolosov i E.S. Krivchikova. Vol.1. [Dejstvuyushchee mezhdunarodnoe pravo]. M.: MNIMP, 1994. 832 p. 10. Kamins’ka N.V. Yevropeys’ka systema mistsevoho i rehional’noho samovryaduvannya ta Ukrayina: monohrafiya [Yevropeyska systema mistsevoho I rehional’noho samovryaduvannyata Ukrayina]. Kyyiv, 2014. 414 p. 11. Pro Kontseptsiyu rozvytku Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny na period do 2015 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 19.06.2006 r. [Pro Kontseptsiyu rozvytku Derzhavnoyi
prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny na period do 2015 roku]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/546/2006. 12. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsil’ovoyi pravookhoronnoyi prohramy “Oblashtuvannya ta rekonstruktsiya derzhavnoho kordonu” na period do 2015 r.: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13 chervnya 2007 r. [Pro zatverdzhennya Derzhavnoy
itsil’ovoy i pravookhoronnoyi prohramy “Oblashtuvannya ta rekonstruktsiya derzhavnoho kordonu na period do 2015 roku]. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2007-p. 13. Pro zatverdzhennya Richnoyi natsional’noyi prohramy spivrobitnytstva Ukrayina–NATO na 2015 rik: Ukaz Prezydenta Ukrayiny [Pro zatverdzhennya Richnoy inatsional’noy iprohramy spivrobitnytstva Ukrayina NATO na 2015 rik]. Available at: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/238/2015. 14. Pro Stratehiyu
staloho rozvytku “Ukrayina–2020”: Ukaz Prezydenta Ukrayiny [Pro Stratehiyu stalohoro zvytku Ukrayina 2020]. Available at: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10. 15. Stratehiya natsional’noyi bezpeky Ukrayiny, zatverdzhena rishennyam Rady natsional’noyi bezpeky i oborony Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny [Stratehiya natsional’noyi bezpeky Ukrayiny]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 16. Pro vzhyttya zakhodiv dlya posylennya rivnya zakhystu derzhavnoho kordonu Ukrayiny: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 17 chervnya 2014 r. [Pro vzhyttya zakhodiv dlya posylennyarivnya zakhystu derzhavnoho kordonu Ukrayiny]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1329-18. 17. Memorandum pro harantiyi bezpeky u zv"yazku z pryyednannyam Ukrayiny do Dohovoru pro nerozpovsyudzhennya yadernoyi zbroyi vid 5.12.1994 r. [Memorandum pro harantiyi bezpeky u zvyazku z pryyednannyam Ukrayiny do Dohovoru pro nerozpovsyudzhennya yadernoyiz broyi] Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2007. Vol.13. рр. 123. 18. Zadorozhniy O.V. Mizhnarodne pravo u vidnosynakh Ukrayiny ta Rosiys’koyi Federatsiyi: dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.11 “mizhnarodne pravo” [Mizhnarodne pravou v idnosynakh Ukrayiny ta Rosiys’koyi Federatsiyi dys na zdobuttya nauk stupenya dokt yuryd nauk spets 12.00.11 mizhnarodne pravo] Kyivskiy natsionalnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2015. 594 р. 19. Pro implementatsiyu Poryadku dennoho asotsiatsiyi Ukrayina–ЕS [Pro implementatsiyu Poryadku dennoho asotsiatsiyi Ukrayina ЕS]. Available at: http:// mfa.gov.ua/mediafiles/files/eu_ integration/agreement_implementation_2013.doc.