Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання

O. Romtsiv «Ensuring the safety of people in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction: problems of legal regulation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання розкриттю цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів та проблеми їхнього правового регулювання. 

1. Zhuravlev S. Yu. Protivodeistvie rassledovaniyu kak sostavlyayushchaya prestup¬noi deyatel'nosti i ob”ekt nauchnykh issledovanii [Opposition to the investigation as part of prestup¬noy activity and the object of research]. Investigation and oppose it in adversarial criminal proceedings: procedural questions and kriminalistiche¬skie: collection of scientific works of the Russian Interior Ministry Academy of Management. Moscow: Russian Academy of Management MVD Publ., 2007, pp. 194–195. 
2. Zakon Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi” [The Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 51. 
3. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnyy zakhyst suddiv ta pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv” [The Law of Ukraine “On State protection of judges and law enforcement officials”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 50. 
4. Konovalova H. V. Zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva za novym KPK Ukrayiny [The security of participants in criminal proceedings under the new Code of Ukraine]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_12.pdf. 
5. Hryn'kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010. 20 p. 
6. Pashkov S.M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys..kand.yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Abstract dys..kand.yur. Sciences: 12.00.07].Irpin. 2008. 20 p. 
7. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p. 
8. Van Mekhelen i drugie protiv Niderlandov : Sudebnoe reshenie ot 23 aprelya 1994 g. [Van Mechelen and others against Nyderlandov: Sudebnoe decision from 23 April 1994]. Evropeyskyy court on human rights. Favourites solutions: in 2 t. Moskov, 2000. T. 2. pp. 440–454. 
9. Rekomendatsiya # R (97) 13 Komitetu Ministriv derzhavam chlenam Rady Yevropy stosovno zapobihannya tysku na svidkiv ta zabezpechennya prav zakhystu (pryynyato Komitetom Ministriv 
10 veresnya 1997 r.) [Recommendation № R (97) 13 of the Committee of Ministers of Council of Europe member states concerning prevention of pressure on witnesses and human protection (adopted by the Committee of Ministers of 10 September 1997)]. Availableat: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf 10. Usenko O. V. Problema zakhystu uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva [The problem of the protection of participants in criminal proceedings] Fighting organized crime and corruption (theory and practice). 2003. Vol. 7. pp. 133-138. 
11. Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. [Legal Encyclopedia: 6 tons.]. Availableat: http://leksika.com.ua/19980614/legal. 
12. Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya : v 10 t. T. 1 : Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual'ni zasady politseys'koho prava ta politseys'koyi deontolohiyi [International Police Encyclopedia: 10 tons. T. 1: Theoretical, methodological and conceptual principles of police law and police ethics]. ed. Rymarenko Yu, Y. Kondratyev, V. Y. Taci, S. Shemshuchenko. Kyiv, WA “John Jure” Publ., 2003. 1128 p. 
13. Zaplatinskii V. M. Terminologiya nauki o bezopasnosti [Terminology of science bezopasnosti]. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie”. – Liptovsky Mikulas : AOS v Liptovskom Mikulasi Publ., 2006. 
14. Dotsenko O. S. Ponyattya i sutnist' hromads'koyi bezpeky v suspil'stvi [The concept and essence of public safety in the community]. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine. 2002. Vol. 2. pp. 148–153. 
15. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6.pdf. 
16. Voinikov V. V. Taktika obespecheniya bezopasnosti v ugolovnom sudoproizvodstve : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk : 12.00.09. [Security tactics in criminal proceedings: Abstract. Dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.09.]. Kaliningrad, 2002. 19 p.