Planning as an important direction of organization in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction

2019;
: 199-204

Romtsiv O. "Planning as an important direction of organization in the investigation
of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article investigates the of planning organization during the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction the process of disclosure of illegal acts on the part of stakeholders.

1. Larin A. M. Rassledovaniye po ugolovnomu delu. Planirovaniye, organizatsiya [Investigation ofthe criminal case. Planning, organization]. Moscow, 1970. 224 p. Gromov V. I. Doznaniye ipredvaritel'noye sledstviye (teoriya i tekhnika rassledovaniya prestupleniy) [Inquiry and preliminaryinvestigation (theory and technique of crime investigation)]. Moscow, 1925. Belkin R. S. Kurs sovetskoykriminalistiki: ucheb. posobiye dlya vuz. 3-ye izd., dop. [Soviet forensics course]. Moscow, 2001. 837 p.4. Gusakov A. N., Filyushchenko A. A. Sledstvennaya taktika (v voprosakh i otvetakh): ucheb. posob.[Investigative tactics (in questions and answers)]. Sverdlovsk, 1991. 148 p. 5. Kornev S. A. Kriminalistika.Taktika: konspekt lektsiy [Forensics. Tactics: lecture notes]. St. Petersburg, 2000. 48 p. 6. Sorokotyagin V.G. Nekotoryye teoreticheskiye voprosy planirovaniya rassledovaniya prestupleniy [ Some theoreticalissues on crime investigation planning]. Versii i planirovaniye rassledovaniya Sverdlovsk, 1985. pp. 106-111. 7. Dubrovitskaya L. P., Luzgin I. M. Planirovaniye rassledovaniya: ucheb. posobiye [Investigationplanning]. Moscow, 1972. 38 p. 8. Andreyev I. S., Gramovich G. I., Porubov N. I. Kurs kriminalistiki[Forensics Course]. / by editing N. I. Porubova. Moscow, 2000. 344 p. 9. Kryminalistyka: pidruch. dlyastud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. osvity [Forensics] / by editing V. Shepitka. Kyiv, 2001. 684 p. 10.Instruktsiya z orhanizatsiyi diyalʹnosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannya Ministerstva vnutrishnikhsprav Ukrayiny: zatverdzh. nakazom MVS Ukrayiny № 686 vid 09.08.2012 (iz zminamy, vnesenymyz·hidno z nakazom MVS № 109 vid 30.01.2015).[ Instruction on the organization of the activities of pretrialinvestigation bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approved. by order of the Ministryof Internal Affairs of Ukraine No. 686 dated August 9, 2012 (as amended by the Ministry of InternalAffairs Order No. 109 dated January 30, 2015)]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1770-12/paran4#n4. 11. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki: v 3 t. T. 2: Chastnyye kriminalisticheskiye teorii.[Forensics Course in 3 t.]. Moskow, 1997. 360 p. 12. Velichkin S. A. Organizatsiya i planirovaniyerassledovaniya. [Organization and planning of the investigation]. Forensics. St.Peterburg, 1995. pp. 245-254. 13. Sopronyuk I. O. Pryntsyp protsesualnoyi ekonomiyi v kryminalnomu protsesi Ukrayiny: dys. …kand. yuryd. nauk: 12.00.09. [The principle of procedural economy in the criminal process of Ukraine: Dis.... candidate legal sciences: 12.00.09]. Lviv, 2011. 227 p. 14. Ortynskyy V. Osoblyvosti planuvannyarozsliduvannya zlochyniv u sferi ekonomiky [Features of planning of crime investigation in the sphere ofeconomy]. Visnyk of Lviv Polytechnic National University. Law Sciences. 2017. Vol. 861. pp. 4-10. 15.https://doi.org/10.15576/GLL/2017.4.15Aleksandrenko O. V. Kryminalistychni problemy podolannya protydiyi rozsliduvannyu: dys. … kand.yuryd. nauk: 12.00.09. [Forensic problems of coping with the investigation: Dis. ... candidate legalsciences: 12.00.09]. Kyiv, 2004. 192 p.https://doi.org/10.4181/RNC.2004.12.00