Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права

S. Kovalchuk «The problem of defining the concept of public power in the theory of state and law»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано питання природи та змісту публічної влади, наукові підходи до розуміння цього поняття, з’ясовано структуру публічної влади, ознаки та основні форми реалізації. Зокрема звернено увагу на співвідношення суспільно-політичної, державної та публічної влади. Визначено спільні та відмінні риси, зокрема автор розглядає характер такої влади, суб’єктний склад та територію. Запропоновано авторське визначення поняття публічної влади.

1. Hehel H. Fylosofyia prava. – M., 1990. –524 s. 
2. Selivanov A. Publichna vlada i hromadianyn v umovakh zastosuvannia sudovoi administratyvnoi yurysdyktsii (problemy teorii i praktyky) // Pravo Ukrainy. – 2006. – No. 9. – S. 28 – 33. 
3. Atamanchuk H. V. Hosudarstvennoe upravlenye (orhanyzatsyonno-funktsyonalnыe voprosы) : ucheb. posobye / H. V. Atamanchuk – M.: OAO “NPO “Эkonomyka””, 2000 – 303 s. 
4. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol.: Iu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. – K., 1998. – T. 5: P–S. – 2003. – 736 s. 
5. Baityn M. Y. Hosudarstvo y polytycheskaia vlast / M. Y. Baityn. – Sarat, 1972. – 239 s. 
6. Kask L. Y. O pryznakakh hosudarstva /
L. Y. Kask // Pravovedenye. – 1963. – No. 1. – S. 26–37. 7. Kym A. Y. Hosudarstvennaia vlast y narodnoe predstavytelstvo v SSSR / A. Y. Kym. – Tomsk, 1975. – 216 s. 
8. Haze A. Publychnoe pravo Frantsyy y Rossyy: peresechenye y parallely / A. Haze, Э. V. Talapyna // Yzvestye vuzov. Pravovedenye. – 2003. – No 3. – S. 30–54. 
9. Yuhov A. A. Konstytutsyonnыe nachala publychnoi vlasty: rossyiskoe yzmerenye / A.
A. Yuhov // Rossyiskyi yurydycheskyi zhurnal. – 2005.– No. 1. – S. 43–53. 
10.   [Elektronnyi resurs] /
I. M. Zharovska // Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2012. – Vyp. 64. – S. 153-159. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_21. 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 6-rp/2005 vid 5 zhovtnia 2005 roku [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05. 
12. Maksakova R.M. Konstytutsiino-pravovi problemy orhanizatsii ta realizatsii ustanovchoi vlady v Ukraini: monohrafiia/ R.M. Maksakova – Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2012. – 436 s.
13. Postanova Kabinetu Ministriv “Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini” 26 liutoho 2016 roku №68/2016 [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.