The satisfaction of the public authorities interaction in the field of the automotive service of population in Ukraine

2017;
: 72 - 79

N. Bortnyk, S. Esimov «The satisfaction of the public authorities interaction in the field of the automotive service of population in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes theoretical and applied aspects of interaction between local authorities and local self-government bodies in the context of transport services of passengers by public transport. From the position of administrative law, the regulatory and legal framework for the provision of transport services by local government bodies and local self- government bodies is analyzed, directions of interaction.

1. Pro sxvalennya Koncepciyi reformuvannya miscevogo samovryaduvannya ta tery`torial`noyi organizaciyi vlady` v Ukrayini [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]. The Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` of Ukraine on January 01, 2014. 2. Lenger Ya. I. Vzayemodiya organiv publichnoyi vlady` yak sposib poperedzhennya ta rozv'yazannya municy`pal`no-pravovoyi koliziyi [Interaction of bodies of public authority as a way of prevention and solution of municipal-legal conflict]. Legal scientific electronic journal, 2017, Vol. 3, 36–38 рр.
3. Vzayemodiya. Tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` (Interaction. Interpretative dictionary of the Ukrainian language). Available at: http://eslovnyk.com/ %D0%B2%D0%B7%D0%B0%. 
4. Kovaliv M. V. Pravovy`j status organiv miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini [Legal Status of Local Government Bodies in Ukraine]. Herald of the National University Lviv Polytechnic University. Series: Law Sciences, 2015, Vol. 824, 45–49 рр. 
5. Gladij V. I. Misceve samovryaduvannya yak resurs polity`ky` yevrointegraciyi: dosvid Vy`shegrads`koyi grupy` ta perspekty`vy` Ukrayiny` Diss, kand. рolit. nauk [Local Self-Government as a Resource of European Integration Policy: The Visegrad Group Experience and     Ukraine's     Perspectives.     Cand.     рolit.     sci.     diss.].     Ivano-Frankivsk,     2016.     238     р.
6. Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` vid 18 chervnya 2002 roku u spravi za konsty`tucijny`m podannyam 45 narodny`x deputativ Ukrayiny` shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen` chasty`ny` pershoyi statti 140 Konsty`tuciyi Ukrayiny` (sprava pro ob'yednannya tery`torial`ny`x gromad) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated June 18, 2002 in a case under the constitutional petition of 45 people's deputies of Ukraine regarding the official interpretation of the provisions of part one of Article 140 of the Constitution of Ukraine (case on association of territorial communities)]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02. 
7. Pro zasady` derzhavnoyi regional`noyi polity`ky` [On the Principles of State Regional Policy]. The law of Ukraine on February 05, 
8. Yacenko T. Vzayemovidnosy`ny` organiv miscevogo samovryaduvannya ta miscevy`x derzhavny`x administracij z py`tan` realizaciyi delegovany`x povnovazhen` [Interrelations of local self-government bodies and local state administrations on the implementation of delegated powers]. Local Government. Public Adninistration and Local Government, 2016, Vol. 2 (29), 183–189 рр. 
9. Bogiv Ya. Pravovi problemy` decentralizaciyi vlady` u konteksti realizaciyi narodnogo suverenitetu v Ukrayini [Legal problems of decentralization of power in the context of realization of national sovereignty in Ukraine]. Historical and legal magazine, 2016, Vol. 1 (7), 92–96 рр.