Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні

Remenyak O. Implementation of international legal standards of local democracy
in the process of decentralization of local authorities in Ukraine

Автори:
1
аспірант кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”,

Досліджено проблемні моменти впровадження міжнародно-правових приписів у систему реалізації національної державної освітньої політики. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, що становлять основу міжнародних та європейських стандартів з метою їх імплементації в українське законодавство, зокрема в аспекті децентралізації публічної влади на місцях. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері демократизації місцевого врядування. Доведено важливість застосування міжнародно- правових стандартів у процесі децентралізації публічної влади на теренах України.

1. Vylehzhanina M. V. Klasyfikatsiinyi analiz normatyvno-pravovykh aktiv [Classification analysis of normative legal acts]. Bibliotekoznavstvo.Dokumentoznavstvo.Informologiya. 2011. № 1. С. 35–40. 2. Belej L. Detsentralizatsiia budyt u zvychainykh hromadian vidpovidalnist za svoiu malu batkivshchynu [Decentralization raises the responsibility of ordinary citizens for their little homeland] Ukrainskyi Tyzhden. 2014. № 17–18. С. 38–39. 3.Vasylenko L. Detsentralizatsiia ta reforma mistsevoho samovriaduvannia [Decentralization and local self-government reform]. Pidpryiemnytstvo, Hospodarstvo I Pravo. № 3. 2017. С. 123–126. 4. Batanov O.V. Rozvytok yevropeiskykh standartiv munitsypalnoi demokratii [Development of European standards of municipal democracy] // Ukraina Ta Yevropeiska Intehratsiia Publichno-Pravovi Aspekty: monohrafiia [Ukraine and European integration: public-legal aspects: monograph]. “Presa Ukrainy”, 2010. С. 29.; Baimuratov M. O. Mizhnarodnizviazky i standarty v systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy [International relations and standardsin the system of local self-government of Ukraine]. Municipal Law of Ukraine: Textbook. Za Red.. V. F. Pohorilka, O. F. Frytskoho. K.: Yurinkom Inter. 2001 С. 323; Aktualni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Aktualni Problemy Stanovlennia Ta Rozvytku Mistsevoho Samovriaduvannia V Ukraini]. К.: Atika, 2007. С. 709. 5.Pukhtynskyi M. O. Realizatsiia mizhnarodnopravovykh standartiv mistsevoi demokratii v protsesi reform mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Implementation of the International Legal Standard of Local Democracy in the Process of Local Self102 Government Reform in Ukraine]. International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27–28, 2017. Sandomierz. 196 p. 6.Уevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. Rada yevropy khartiia mizhnarodnyi dokument vid 15.10.1985. [European Charter of Local Self-Government: Council of Europe]. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 7. KozlovaL.V. Мekhanizm rozvytku diievykhta efektyvnykh hromad v konteksti reformuvannia ta detsentralizatsii [Mechanism for the development of efficientan deffective communitiesinthe context of reform andd ecentralization]. URL: http://escii.eu/artykuly/artykul-lk. 8. Herasymiuk K. Kh. Оptymizatsiia terytorialno-upravlinskoi systemy v ukraini v konteksti yevropeiskoho dosvidu. [Optimization of territorial management system in Ukraine in the context of European experience]. dys.. … kand. nauk z derzhavnoho upravlinnia, 25.00.02. Odesa, 2016. 262 с. 9. Hendrych D. Overejnesprave [Overveyskyavenue]. Praha: Univerzita Karlovav Praze, 2010. p. 270. 10.Viurtenberher T. Istoriia Ta Lehitymatsiia Detsentralizovanoi Derzhavy V Zb. Orhanizatsiia Rehionalnoi Ta Mistsevoi Vlady Dosvid Derzhav-Chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [The History and Legitimation of a Decentralized State: In: The Organization of Regional and Local Authorities: the Experience of the Membe States of the European Union]. Spetsialne dopovnenevydannia ukrainsko-yevropeiskoho zhurnalu z mizhnarodnoho ta porivnialnoho prava. K. Vyd-vo tov“ukrainska konsaltynhova hrupa”, 2005. 128 р. 11. Korniienko M. I. Konstytutsiino-pravoviosnovy mistsevoho samovriaduvannia [Constitutional and Legal Foundations of Local Self-Government]. Munitsypalne pravo Ukrainy: Pidruchnyk / Kol. avt.: Zared. V. F. Pohorilka, O. F. Frytskoho. K. : YurinkomInter, 2006. С. 146–148. 12. Mohilevskyi V. S. Mistseve samovriaduvannia yak element hlobalnoho konstytutsionalizmu. Derzhava i pravo [Local government as an element of global constitutionalism] [Tekst]: zb. nauk. pr. Seriia: “Iurydychni nauky”. In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv: Yuryd. dumka, 2016. Vyp. 72. С. 197–212.