Justice as a part of the right

2019;
: 123-129
Authors:
1
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine

The article deals with the correlation of the concepts of “right” and “justice”. The peculiarities of their application are investigated. A literary analysis of these concepts is carried out on the subject: identities; identification of differences, the establishment of regularities during their use in legal proceedings and the legal weight of each of them. Proved the interdependence of these categories, highlighting the following features: wider concept of justice Law concept because it is a measure of the law in particular, and is an instrument of implementation of legal relations in general. The coexistence of the principle of justice with other legal principles was investigated, their normative and social content was established in the system of international and domestic law.

1. Nekrasov A. Y. Эtyka [Ethics]. Kh.: OOO "Odyssei", 2007. 224 p. 2. Konstytutsiia Ukrainy[Constitution of Ukraine]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. 3. Skakun O. F. Teoriia derzhavy iprava [The theory of state and law]: [pidruchnyk]; per. z ros. Kh.: Konsum, 2006. 565 p. 4. Lukasheva E.A. Poniatye pryntsypa sotsyalystycheskoho prava [The concept of the principle of socialist law].Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1970. № 6. рр. 24. 5. Herhun A. V. Hlobalna spravedlyvist: kontroverzauniversalizmu ta partykuliaryzmu [Global Justice: The Controversy of Universalism and Particularism]:avtoref. dys. … kand. filos. nauk: spets. 09.00.03 "Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii". K., 2014. 16 p.6. Ivanchuk N. V. Spravedlyvist i yurydychna vidpovidalnist derzhavy i hromadianyna [Justice and legalresponsibility of the state and the citizen]. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/4141/%B2. 7.Lyvshyts R. З. Teoryia prava [The theory of law]: [uchebnyk]. M.: BEK, 1994. 224 p. 8. Cherdantsev O.F. Sotsyalystycheskoe pravo y spravedlyvost [Socialist law and justice]. Spravedlyvost y pravo:mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. Sverdlovsk: SIuY, 1989. рр. 5-15. 9. Эkymov A. Y. Ynteresыy pravo v sotsyalystycheskom obshchestve [Interests and law in a socialist society]. L.: Yzd. LHU, 1984.134 p. 10. Semytko O. P. Spravedlyvost kak pryntsyp pravovoi kultury sotsyalyzma [Justice as a principleof the legal culture of socialism]. Spravedlyvost y pravo: mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov.Sverdlovsk: SIuY, 1989. рр. 15-22. 11. Aleksieiev S. S. Pravo [Right]: azbuka - teoryia - fylosofyia.Opыt kompleksnoho yssledovanyia. M., 1999. 712 p. 12. Stoliarov E. S., Bazyl T. M., Stoliarova H. Y.https://doi.org/10.3936/49Sotsyalnaia spravedlyvost y ekonomycheskaia otvetstvennost [Social justice and economic responsibility].Spravedlyvost y pravo: mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. Sverdlovsk: Yzd-vo SIuY, 1989. рр.110-117. 13. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovnykh svobod vid 4 lystopada 1950 roku[Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950].Yevropeiskyi sud z prav liudyny. 1994. URL: https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. 14.Artemov V. M. Pryorytet nravstvenno-fylosofskoho yzmerenyia svobodы v trudakh P. A. Kropotkyna[Priority of the moral and philosophical dimension of freedom in the works of P. A. Kropotkin]: opыtteoretycheskoi rekonstruktsyy v kontekste stratehyy эtyzatsyy sovremennoho prava. Эtyka P. A.Kropotkyna y problema sootnoshenyia nravstvennosty y prava: materyalы mezhrehyonalnoi nauchnoikonferentsyy: sb. dokladov (monohrafycheskyi). M., 2017. рр. 24-26. 15. Prybыtkova E. A. Nravstvennoeyzmerenye prava v traktovke Vl. Soloveva [The moral dimension of law in the interpretation of Vl.Solovyov]. Nravstvennыe osnovы teoryy hosudarstva y prava: materyalы mezhdunarodnoi nauchnoikonferentsyy / otv. red. O. V. Martыshyn. M.: MHIuA, 2005. рр. 241-242. 16. Maleyn N. S.https://doi.org/10.1080/09537280512331350184Yurydycheskaia otvetstvennost y spravedlyvost [Legal responsibility and justice]. M.: Yuryd. lyt., 1992.215 p. 17. Bratasiuk M. H. Spivvidnoshennia zahalnykh pryntsypiv ta norm prava v osnovnykh typakhpravorozuminnia [Value of general principles and norms of law in basic types of legal thinking].Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2016. № 1. рр. 60-72. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_1_7. 18. Radko T. N. Teoryia hosudarstva y prava [State theoryand law]: Uchebnyk. M.: Akademycheskyi proekt, 2005. 811 p. 19. Borysenko E. A. Zakon pravovohohosudarstva [The rule of law]. Sovremennыi konstytutsyonalyzm: vыzovы y perspektyvы: materyalыmezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy (Sankt-Peterburh, 14-15 noiabria 2013 h.) / otv.red. V. D. Zorkyn. M.: Norma, 2014. рр. 201. 20. Radko T. N., Kazakov V. N. Zakonnost y ee hrany[Legality and its facets]. Sovremennoe pravo. 2003. № 3. рр. 46.