Cправедливість як елемент права

Автори:
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Проаналізовано поняття “право” та “справедливість” на предмет: тотожності; виявлення відмінностей, встановлення закономірностей під час їх використання e судочинстві та правової ваги кожного з них. Обґрунтовано взаємозалежність цих кате- горій, виділено такі особливості: поняття “справедливість” ширше за поняття “право”, оскільки воно є мірилом самого права зокрема та виступає інструментом реалізації правових відносин загалом. Досліджено співіснування принципу справедливості з іншими правовими прин- ципами, встановлено їх нормативний та соціальний зміст у системі міжнародного та вітчизняного права.

 1. Nekrasov A. Y. Эtyka [Ethics]. Kh.: OOO “Odyssei”, 2007. 224 p. 2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. 3. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava [The theory of state and law]: [pidruchnyk]; per. z ros. Kh.: Konsum, 2006. 565 p. 4. Lukasheva E. A. Poniatye pryntsypa sotsyalystycheskoho prava [The concept of the principle of socialist law]. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1970. № 6. рр. 24. 5. Herhun A. V. Hlobalna spravedlyvist: kontroverza universalizmu ta partykuliaryzmu [Global Justice: The Controversy of Universalism and Particularism]: avtoref. dys. … kand. filos. nauk: spets. 09.00.03 “Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii”. K., 2014. 16 p. 6. Ivanchuk N. V. Spravedlyvist i yurydychna vidpovidalnist derzhavy i hromadianyna [Justice and legal responsibility of the state and the citizen]. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/4141/%B2. 7. Lyvshyts R. З. Teoryia prava [The theory of law]: [uchebnyk]. M.: BEK, 1994. 224 p. 8. Cherdantsev O. F. Sotsyalystycheskoe pravo y spravedlyvost [Socialist law and justice]. Spravedlyvost y pravo: 129 mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. Sverdlovsk: SIuY, 1989. рр. 5–15. 9. Эkymov A. Y. Ynteresы y pravo v sotsyalystycheskom obshchestve [Interests and law in a socialist society]. L.: Yzd. LHU, 1984. 134 p. 10. Semytko O. P. Spravedlyvost kak pryntsyp pravovoi kultury sotsyalyzma [Justice as a principle of the legal culture of socialism]. Spravedlyvost y pravo: mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. Sverdlovsk: SIuY, 1989. рр. 15–22. 11. Aleksieiev S. S. Pravo [Right]: azbuka – teoryia – fylosofyia. Opыt kompleksnoho yssledovanyia. M., 1999. 712 p. 12. Stoliarov E. S., Bazyl T. M., Stoliarova H. Y. Sotsyalnaia spravedlyvost y ekonomycheskaia otvetstvennost [Social justice and economic responsibility]. Spravedlyvost y pravo: mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. Sverdlovsk: Yzd-vo SIuY, 1989. рр. 110–117. 13. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovnykh svobod vid 4 lystopada 1950 roku [Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950]. Yevropeiskyi sud z prav liudyny. 1994. URL: https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. 14. Artemov V. M. Pryorytet nravstvenno-fylosofskoho yzmerenyia svobodы v trudakh P. A. Kropotkyna [Priority of the moral and philosophical dimension of freedom in the works of P. A. Kropotkin]: opыt teoretycheskoi rekonstruktsyy v kontekste stratehyy эtyzatsyy sovremennoho prava. Эtyka P. A. Kropotkyna y problema sootnoshenyia nravstvennosty y prava: materyalы mezhrehyonalnoi nauchnoi konferentsyy: sb. dokladov (monohrafycheskyi). M., 2017. рр. 24–26. 15. Prybыtkova E. A. Nravstvennoe yzmerenye prava v traktovke Vl. Soloveva [The moral dimension of law in the interpretation of Vl. Solovyov]. Nravstvennыe osnovы teoryy hosudarstva y prava: materyalы mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy / otv. red. O. V. Martыshyn. M.: MHIuA, 2005. рр. 241–242. 16. Maleyn N. S. Yurydycheskaia otvetstvennost y spravedlyvost [Legal responsibility and justice]. M.: Yuryd. lyt., 1992. 215 p. 17. Bratasiuk M. H. Spivvidnoshennia zahalnykh pryntsypiv ta norm prava v osnovnykh typakh pravorozuminnia [Value of general principles and norms of law in basic types of legal thinking]. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2016. № 1. рр. 60–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_1_7. 18. Radko T. N. Teoryia hosudarstva y prava [State theory and law]: Uchebnyk. M.: Akademycheskyi proekt, 2005. 811 p. 19. Borysenko E. A. Zakon pravovoho hosudarstva [The rule of law]. Sovremennыi konstytutsyonalyzm: vыzovы y perspektyvы: materyalы mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy (Sankt-Peterburh, 14–15 noiabria 2013 h.) / otv. red. V. D. Zorkyn. M.: Norma, 2014. рр. 201. 20. Radko T. N., Kazakov V. N. Zakonnost y ee hrany [Legality and its facets]. Sovremennoe pravo. 2003. № 3. рр. 46.

Yakovenko M. Justice as a part of the right