Certain aspects of the philosophical-sociological understanding of crime

2020;
: 66-70

Kolych O., Sesiuk Y.
"Certain aspects of the philosophical-sociological understanding of crime"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Authors:
1
Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Candidate of Jurispondence, Associate Professor of the Department of Theory, History and Philosophy of Law
2
Lawyer, lawyer association “Bowl of Justice”

The article states that a purely positivist understanding of crime is insufficient for its
comprehensive study, and the study of this phenomenon must go beyond the right to the sociophilosophical
level. Crime as a social phenomenon has been analyzed. The correlation between the
development of law and the evolution of criminal behavior is emphasized; the mutual influence of these
processes is substantiated. The role of free will of the person in choosing the model of behavior is
considered. It is stated that the imposition of criminal responsibility for a crime is connected with the
presence of a free will in the person at the time of the act.

1. Veprytsʹkyy R. S. Fenomenolohiya zlochynnosti yak haluzʹ kryminolohiyi [Crime Phenomenology as a Field
of Criminology]. Forum prava. 2013. № 3. P.84-87. 2. Donchenko O. P. Svoboda yak katehoriya prava [Freedom as a
Category of Law]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. Nauk. Odesa, 2010. 22 p. 3. Dyurkgeym
E. Norma i patologiya. Sotsiologiya prestupnosti: Sovremennyye burzhuaznyye teorii [Norm and Pathology. Sociology
of Crime: Modern Bourgeois Theories]: sat art. : per. from English M.: Progress, 1966.368 p. 4. Kvasha O. O. Svoboda
voli ta inshi filosofsʹki katehoriyi v obgruntuvanni zlochynnoyi povedinky ta vidpovidalʹnosti za neyi [Freedom of Will
and Other Philosophical Categories in Justifying and Responsible for Criminal Behavior]. Bulletin of the Luhansk State
University of Internal Affairs named after EO Didorenko. 2012. № 2. P.3-11. 5. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny [The
Criminal Code of Ukraine] vid 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 6.
Kendzyuro YA. Filosofiya svobody [Philosophy of Freedom]. М., 1958. 209 p. 7. Lytvynov O. M. Pravo yak fenomen
kulʹtury: sproba filosofsʹkoho osmyslennya [Law as a Phenomenon of Culture: An Attempt at Philosophical Thinking]:
monohrafiya. Luhansʹk: Yantar. 2014. 800 p. 8. Meshcheryakova N. A. Determinizm v filosofskom ratsionalizme: ot
Falesa do Marksa [Determinism in Philosophical Rationalism: From Thales to Marx]. Voronezh, 1998.168 s. 9. Slyvka
S. S. Filosofiya prava [Philosophy of Law]: Navch. posib. K.: Atika, 2012. 256 p. 10. Sorokin P. A. Chelovek.
Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Human. Civilization. Society]. M.: Politizdat, 1992. 543 p. 11. Sotsiolohiya prava [The
Sociology of Law]: Navch posib. O. M. Dzhuzha, I. H. Kyrychenko, V. S. Kovalʹsʹkyy, S M. Koretsʹkyy ta in.; Za zah.
red. O. M. Dzhuzhy. K.: Yurinkom Inter, 2004. 288 p. URL: http://gendocs.ru/. 12. Filosofsʹkyy entsyklopedychnyy
slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Redkol.: V. I. Shynkaruk (holova redkol. ta in.). Kyyiv: Abrys. 2002.
742 p. 13. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti [Anatomy of Human Destructiveness]. Sotsis. 1992.
№ 7. P. 126–133. 14. Shandra B. B. Kharakterystyka filosofsʹko-pravovykh vlastyvostey zlochynnosti u suspilʹnykh
vidnosynakh [Characteristics of the Philosophical and Legal Properties of Crime in Public Relations]. Mytna sprava.
2012. № 4. P. 269-273.