Реформування судочинства в Україні: євроінтеграційні підходи

2022;
: 51-65

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Klym O. "Judicial reform in Ukraine: european integration approaches."

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена дослідженню необхідності реформування судочинства в Україні як можливості  для подальшої євроінтеграції держави.

Здійснено аналіз  етапів реформування, що проводились з 1991 – 2015 рр. до сьогодні  та виокремлено їх позитивні і негативні наслідки.

Для чіткого розуміння досліджуваної теми, проведено розмежування понять «реформа», «реформування», «судочинство», «судоустрій», «судова влада» і «судова система», використовуючи при цьому норми чинного законодавства та різні погляди науковців.

Окреслено сучасні проблеми судочинства в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з метою встановлення можливостей для подальшого його реформування.

Підходи до їх подолання сформовані на основі наукової доктрини, а також досвіду європейських держав.

1. Istoria reform v sudoviy systemi Ukrainy [History of reforms in the judicial system of Ukraine]. Retrieved from: https://racurs.ua/2415-istoriya-reform-v-sudebnoy-sisteme-ukrainy-1991-2001-gody.html (accessed: 03.12.2022).

2. Bilodid I. K. (1970-1980). Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomah [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. - Тоm 8 (1977)/ uklad. kolektyvom pratsivnykiv Instytutu movoznavstva АN URSR pid кеr. І. Bilodida:Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://sum.in.ua/s/reformuvannja (accessed: 10.12.2022).

3. Krusyan R. A. (2017). Doktrynalni osnovy reformuvannya systemy sudoustrou Ukrainy u konteksti teoriyi pravovoi reform [Doctrinal bases of reforming the judicial system of Ukraine in the context of the theory of legal reform]. Ukrainskyy chasopys konstytutsiynoho prava. №4. Р. 38-45. [in Ukrainian]. Retrieved from: https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2017-4/pdfs/4-roman-krusian-doktrynalni-osnovy-reformuvannia-systemy-sudoustroiu-ukrainy-konteksti-teorii-pravovoi.pdf (accessed: 31.01.2022).

4. Konstytutsiya Ukrainy (1996, June 28). № 254к/96-ВР. [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed: 04.02.2022).

5. Zakon Ukrainy “Pro sudoustriy ta status suddiv (2016, June 2). № 31. [Law of Ukraine on the Judiciary and the Status of Judges].  Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (accessed: 04.02.2022).

 6. Kuybida R. O. (2004). Reformuvannya pravosuddya v Ukraini: stan i perspektyvy. [Judicial reform in Ukraine: status and prospects]. Atika. P. 287. [in Ukrainian].

7. Prytyka D. D. (2009). Stvorennya naukovo obgruntovanoi systemy pravosuddya v Ukraini – holovna meta sudovoi reform. [Creation of a scientifically sound system of justice in Ukraine is the main goal of judicial reform]. Pravo Ukrainy. №12. P. 76. [in Ukrainian].

8. Moskvych L. M. (2011). Napryamy optymizatsii sudoustrou Ukrainy. [Directions of optimization of the judicial system of Ukraine]. Visnyk Verhovnogo Sudu Ukrainy. №4(128). P. 25. [in Ukrainian].

9. Turkina I. E. (2012). Typologii pravovyh system i rol organiv sudovoi systemy v mekhanizmi derzhavy. [Typologies of legal systems and the role of the judiciary in the mechanism of the state]. Teoretychni ta prykladni pytannya derzhavotvorennya. №10. P. 64-76.  [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ejournals/tppd/2012_10/zmist/R_1/04%20Tyrkina.pdf. (accessed: 04.02.2022).

10. Bezpalova O. I. (2014). Rol sudovoi systemy Ukrainy v instytutsiynomu zabezpechenni realizatsii pravoohoronnoi funktsii derzhavy. [The role of the judicial system of Ukraine in the institutional support of the implementation of the law enforcement function of the state]. Administratyvne pravo ta protses. №3(9). P. 5-14. [in Ukrainian].

11. Shyhata I. (1998). Pravovaya reforma. Teoria i praktyka. [Legal reform. Theory and practice] Izdatelstvo: Belye alvy. P. 256. [in Russian].

12. Fomina N. A. (2013). Do pytannya rozmezhuvannya ponyat “sudova systema” ta “sudoustriy”. [On the question of distinguishing between the concepts of "judicial system" and "judiciature". Chasopys Kyivskogo universytetu prava. №1. P. 67-69. [in Ukrainian].

13. Bryntsev V. D. (2010). Standarty pravovoi derzhavy: vtilennya u natsionalnu model organizatsiynogo zabezpechennya sudovoi vlady. [Standards of the rule of law: implementation in the national model of organizational support of the judiciary]. Kharkiv: Pravo. P. 464. [in Ukrainian]. Retrieved from: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011/Brincev_2010.pdf (accessed: 04.02.2022).

14. Gutsenko K. F. (2016). Pravoohranitelnye organy. [Police]. Moskva: KNORUS. 5-e izd. P. 368. [in Russian].

15. Kvasnevska N. D. (2015). Ponyattya sudovoi systemy Ukrainy: sychasnyy poglyad. [The concept of the judicial system of Ukraine: a modern view]. Forum prava. №5. P. 110-113. [in Ukrainian].  Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_5_20.pdf.  (accessed: 05.02.2022).

16. Ponyattya sudochynstva. [The concept of justice]. Retrieved from: http://studopedia.com.ua/1_92165_ponyattya-sudochinstva.html. (accessed: 05.02.2022).

17. Talash V. U. (2018). Sudoustriy Ukrainy: suchasnyy stan ta perspektyvy reformuvannya. [Judiciary of Ukraine: current state and prospects of reform]. Natus Vincere. P. 34. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9706/Natus%20Vincere.pd... (accessed: 05.02.2022).

18. Zakon UkrainyPro Vuschu radu pravosuddya (2016, December 12). № 1798-19. [Law of Ukraine "On the High Council of Justice"]. Retrieved from:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text (accessed: 06.02.2022).

19. Kohut N. D. (2020). Perspektyvy podalshoho reformuvannya sudovoi systemy Ukrainy. [Prospects for further reform of the judicial system of Ukraine]. Chasopys kyivskogo universytetu prava. №2. P.  186-191. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://kul.kiev.ua/images/A/Chasopis/CHAS20__2.pdf (accessed: 06.02.2022).

20. Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reform v Ukraini. [Current challenges and current problems of judicial reform in Ukraine]. Retrieved from: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoyi-reformy-v-ukrayini/ (accessed: 07.02.2022).

21. Serdyuk V. O. (2017). Rol sudovoi pravotvorchosti v protsesi zdiysnennya sudovoi reform v Ukraini. [The role of judicial lawmaking in the process of judicial reform in Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: yurydychni nauky. – Tom 28(67). №1. P. 73-78. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua. (accessed: 10.02.2022).

22. Kornyev A. V. (2012). Sravnitelnyy analiz ponimaniya sudyebnogo pravotvorchestva v anglo-saksonskoy i romano-hermanskoy pravovyh sistyemah. [Comparative analysis of the understanding of judicial lawmaking in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systems]. [in Russian]. Retrieved from: http://www.kapatner.ru/sravnitenii_analiz (accessed: 14.02.2022).

23. Zakon UkrainyPro vnesennya zmin do hospodarskogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy, Tsyvilnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrainy ta inshyh zakonodavchyh aktiv (2017, October 3).  №48. [Law of Ukraine "On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n819 (accessed: 18.04.2022).

24. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro vvedennya voyennogo stanu v Ukraini” (2022, February 24). №64/2022. [Decree of the President of Ukraine "On the imposition of martial law in Ukraine"]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (accessed: 18.04.2022).

25. Zakon Ukrainy “Pro pravovyy rezhym voyennogo stanu” (2015, May 12). № 28. [Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (accessed: 19.04.2022).

26. Rishennya Rady suddiv UkrainySchodo vzhyttya nevidkladnyh zahodiv dlya zabezpechennya stalogo funktsionuvannya sudovoyi vlady v Ukraini (2022, February 24). №9. [Decision of the Council of Judges of Ukraine "On taking urgent measures to ensure the sustainable functioning of the judiciary in Ukraine"]. Retrieved from: http://rsu.gov.ua/ua/documents/130 (accessed: 19.04.2022).

27. Rishennya Rady suddiv Ukrainy “Schodo zatverdzhennya rekomendatsiy z orgpytan roboty suddiv v umovah voyennogo stanu” (2022, Mart 14). №10. [Decision of the Council of Judges of Ukraine "On approval of recommendations on organizational issues of work of judges in martial law"]. Retrieved from: http://rsu.gov.ua/ua/documents/130 (accessed: 19.04.2022).

28. Rozporyadzhennya Golovy Verhovnogo SuduPro zminu terytorialnoi pidsudnosti sudovyh sprav v umovah voyennogo stanu (2022, Mart 6). N 1/0/9-22. [Order of the Chairman of the Supreme Court "On Changing the Territorial Jurisdiction of Judicial Cases in Martial Law"]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00822?an=91 (accessed: 19.04.2022).

29. Rozporyadzhennya Golovy Verhovnogo SuduPro zatverdzhennya rekomendatsiy sudam pershoyi ta apelyatsiynoyi instantsiyi na vypadok zahoplennya naselenogo punktu ta/abo sudu chy bezposerednyoyi zagrozy yogo zahoplennya(2022, Mart 13). N 6/0/9-22. [Order of the Chairman of the Supreme Court "On approval of recommendations to the courts of first and appellate instance in case of seizure of the settlement and / or court or imminent threat of its seizure"]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00828?an=17  (accessed: 19.04.2022).

30.  Sirenko K. U. (2018). Yevrointegratsiyna polityka Ukrainy: posytyvni ta negatyvni aspekty. [Ukraine's European integration policy: positive and negative aspects]. Naukovyy visnyk Uzhgorodskogo natsionalnogo universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 22. – Ch. 3. P. 65-68. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/18.pdf (accessed: 20.04.2022).

31. Кaba D. V. (2022). Ukrainskiy pretsedent: na yake pryskorennya vstupu do ES mozhe rozrahovuvaty Kyiv. Retrieved from:https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/29/7136852/ (accessed: 20.04.2022).