Volume 8, Number 4, 2021

In this Number

(24 papers)
Y. Aassem, I. Hafidi, H. Khalfi, N. Aboutabit
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.04.573
pp. 573–583
R. L. Politanskyi, O. L. Zarytska, M. V. Vistak, V. V. Vlasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.04.821
pp. 821–829
Ya. I. Sokolovskyy, I. B. Boretska, B. I. Gayvas, I. M. Kroshnyy, A. V. Nechepurenko
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.04.830
pp. 830–841