Information system interaction of universities with social environment internet

2017;
: pp. 69 - 83

Korzh R. O. Information system interaction of universities with social environment internet / R. O. Korzh, A. M. Peleshchishin, O. V. Mastikash // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 69–83.

Authors: 

Roman Korzh, Peleshchyshyn Andriy, Mastykash Oleg

  1. Vice-Rector for Educational and Pedagogical Work, korzh@lp.edu.ua
  2. Professor and Head of Department of Social Communications and Information Activities, apele@ridne.net
  3. PhD of Department of Social Communications and Information Activities, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine, mastykash@itstep.org

This article implemented a formal accounting structure of the university. This article describes the information model of each component in the form of a database diagram "entity-relationship". Specifically described database structure "Structure Universities" reflects multilevel model generator high university. Accounting generators built in such, a way that it actually provides is the account of all the available information image of the university in social media. Described database structure approved accounting administrative areas of responsibility for ID universities.

1. Peleshchyshyn A. M. Vyznachennia kompleksu pokaznykiv virtualnoi spilnoty dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv, A. M. Peleshchyshyn, R. O. Korzh, O. R. Trach, Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2014, No 2/2 (68), P. 16–23. Bibliohr., 12 nazv. 2. Zhezhnych P. I. Chasovi bazy danykh (modeli ta metody realizatsii) :monograph, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2007, 260 p.

2. Pasichnyk V. V. Hlobalni informatsiini systemy ta tekhnolohii (modeli efektyvnoho analizu, opratsiuvannia ta zakhystu danykh), V. V. Pasichnyk, P. I. Zhezhnych, R. B. Kravets, A. M. Peleshchyshyn, D. M. Tarasov, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2006, 350 p.

3. Zhezhnych P. I. Konsolidovani informatsiini resursy baz danykh ta znan, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010, 212 p.

4. Zhezhnych P .I. Tekhnolohii informatsiinoho menedzhmentu: tutorial, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2010, 260 p.

5. Spivakovskyi O. V. Pobudova IKT infrastruktury VNZ: problemy ta shliakhy vyrishennia, O. V. Spivakovskyi et al, 2014.

6. Lysenko V. S.; Yehorov S. O.; Rudnytskyi Ye. A. Informatsiino-komunikatsiini instrumenty merezhi transferu tekhnolohii vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. Matematycheskye mashyny y systemy, 2014, 4.

7. Striuk A. M.; Rassovytska M. V. Cystema khmaro-oriientovanykh zasobiv navchannia yak element informatsiinoho osvitno- naukovoho seredovyshcha VNZ. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2014, 4.42, 150–158.

8. Spirin O. M.; Novytska T. L., Luparenko L. A. Naukovo-metodychnyi ta koordynatsiinyi suprovid rozvytku informatsiinoho osvitno-naukovoho prostoru Ukrainy, Kompiuter u shkoli ta simi, 2015, 125.5, 11–17.

9. Korzh R. O. Analiz suchasnykh vydiv ta metodiv informatsiinoi diialnosti VNZ v Interneti, R. O. Korzh, A. M. Peleshchyshyn, Skhidno=Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2013, No 2/2 (62), P. 62–65.

10. Peleshchyshyn A. M. Bazovi kharakterystyky ta model pidrozdiliv VNZ yak subiekta informatsiinoi diialnosti, A. M. Peleshchyshyn, R. O. Korzh, Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2015, No 2/2 (74), P. 27–34.

11. Korzh R. Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions, R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov, Advances in Intelligent Systems and Computing: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Poland, Springer International Publishing, 2017, Vol. 543, R. 104–110.