Тhe peculiarities of conflicts representation in mass media

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article deals with the journalist covering of conflict processes. The conflict is regarded as the important content- and form-driving element of journalistic texts. The author analyzes how the field of conflict is represented with content, genre and plot-compositional means of journalism. The peculiarities of media coverage of such parameters of conflict processes as structure, typology, reasons, dynamics, and functions are clarified. The study corresponds to topical objectives of fostering a democratic society in Ukraine, developing the science of journalism and improving mass media practices. This article is topical because social and political change in Ukraine intensifies, society is approaching the level of understanding and applying mechanisms of managing conflicts, which now are an integral feature of the developing Ukrainian society, and mass media play the important role in these processes. The article deals with the model of the mass media activity in conflict processes. This model includes two elements – the strategy for activity of the media in conflict and the tactics that this strategy is realized through – prevention, regulation, resolution, avoidance, instigation. The optimal activity of the media in conflict process is chosen after all the aspects of confrontation have been accounted for and depends on qualitative registers of subject-object relationships – the creative assignment, the journalist’s personal characteristics, on the one hand, and the peculiarities of a particular conflict process, on the other. The research has a theoretical and practical value because it widens knowledge of the role of the media in conflict processes, possible applications of the research results in modern practice of the media in order to increase the efficiency of media messages.

1. Vysvitlennya konfliktu v ukrayinskykh media: ustanovky, praktyky, poshuk rishen (rezultaty doslidzhennya). – Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ research/visvitlennya_ konfliktu_v_ukrainskikh_media_ustanovki_praktiki_poshuk_rishen_rezultati_doslidzhennya/.

2. Hor­chynska O. Vysvitlennya zbroynoho konfliktu. Porady dlya zhurnalistiv / Oleksandra Horchynska. – Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ how_to/visvitlennya_zbroynogo_konfliktu_ poradi_dlya_zhurnalistiv/.

3. Dorosh M. Rolzhurnalistiv v umovakh konfliktu: yak ne rozyednaty, a vidnovyty doviru / Maryna Dorosh. – Rezhym dostupu : http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/ standards/rol_zhurnalistiv_v_umovakh_konfliktu_yak_ne_rozednati_a_vidnoviti_doviru.

4. Dukhnich O. Chytanka do sesiyi z osoblyvostey vysvitlennya konfliktu zhurnalistamy / Dukhnich Olha. – Rezhym dostupu : www.mediaschool.org.ua/uploads/Dukhnich.doc.  

5. Zdoroveha V.Y. Teoriya i metodyka zhurnalist·skoyi tvorchosti / V.Y. Zdoroveha. – Lviv : PAIS, 2008. – 3-ye vyd. – 268 р.

6. Zernetska O. V. Hlobalnyy rozvytok system masovoyi komunikatsiyi i mizhnarodni vidnosyny / O. V. Zernetska ; NAN Ukrayiny ; In-tut svitovoyi ekonomiky i mizhnar. vidnosyn. – K. : Osvita, 1999. – 352 р.

7. Zernetska O. V. Novi zasoby masovoyi komunikatsiyi (sotsiokulturnyy aspekt) / O. V. Zernetska. – K. : Naukova dumka, 1993. – 130 s.

8. Zhurnalistyka v umovakh konfliktu: peredovyy dosvid ta rekomendatsiyi : posibnyk rekomendatsiy dlya pratsivnykiv ZMI. – K. : VAITE, 2016. – 118 р.

9. Ivanov V. F. Osnovni teoriyi masovoyi komunikatsiyi i zhurnalistyky / V. F. Ivanov ; za nauk. red. V. V. Rizuna – K. : Tsentr Vilnoyi Presy, 2010. – 258 s.

10. Ishmuratov A. T. Konflikt i z·hoda. Osnovy kohnityvnoyi teoriyi konfliktiv / A. T. Ishmuratov. – K. : Naukova dumka, 1996. – 190 р.

11. Konflikt u media i media v konflikti: donesennya drazhlyvykh pytancherez zasoby masovoyi informatsiyi / Shkola zhurnalistyky Ukrayinskoho katolytskoho universytetu ; Lvivskyy mediaforum. – Rezhym dostupu : http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/. 12. Kuznetsova O. D. Analitychni metody v zhurnalistytsi / O. D. Kuznetsova. – Lviv, 2002. – 120 р.

13. Kuznetsova O. D. Zasoby masovoyi komunikatsiyi / O. D. Kuznetsova. – Lviv : PAIS, 2005. – 226 s.

14. Mykhaylyn I. L. Osnovy zhurnalistyky. – 5-te vyd. pererob. ta dop. – K. : Tsentr uchbovoyi literatury, 2011 – 496 р.
15. Porfimovych O.L. Konflikty v mas-mediyniy diyalnosti / Porfimovych O.L. – K. : A.S.K., 2013. – 124 р. 16. Potyatynyk B. V. Media: klyuchi do rozuminnya. – Lviv : PAIS, 2004. – 312 s.

17. Pocheptsov H. Hlobalni proekty: konstruyuvannya maybutnoho / H. Pocheptsov. – K. : Ukr. tsentr polit. menedzh., 2009. – 212 р.

18. Pocheptsov H. H. Informatsiyna polityka / H. H. Pocheptsov, S. A. Chukut. – K. : Znannya, 2008. – 663 р. (Vyshcha osvita XXI st.).

19. Pocheptsov H. H. Smyslovi ta informatsiyni viyny / H. H. Pocheptsov // Informatsiyne suspilstvo. – 2013. – Vyp. 18. – Р. 21–27.  

20. Rizun V. V. Teoriya ma­sovoyi komunikatsiyi / V. V. Rizun. – K. : Vydavnychyy tsentrProsvita, 2008. – 260 р.

21. Synorub H. P. Ponyattya konfliktnoho napovnennya diyalnosti mas-media v teoriyi sotsialnykh komunikatsiy (kontekst formuvannya povedinky audytoriyi) : avtoref. dys... kand. nauk iz sots. kom. : 27.00.01 / H. P. Synorub. – K., 2009. – 20 р.

22. Cynorub H. P. Diyalnistmedia yak chynnyk rozvyazannya konfliktiv / H. P. Cynorub // Aktualni problemy rehionalnoyi zhurnalistyky v Ukrayini. Naukovi pratsi. Filolohichni nauky : zb. nauk. prats / Kamyanets-Podilskyy nats. un-t im. I Ohiyenka. – Vyp. 17. – Kamyanets-Podilskyy, 2008. – Р. 49–52.

23. Slyesarchuk Ya. Zhurnalistyka konfliktu: mediator chy provokator? / Ya. Slyesarchuk // Elektrona biblioteka Instytutu zhurnalistyky. – Rezhym dostupu : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2103.

24. Ulitska O. V. Rehionalna presa u konfliktnomu poli mistsevykh orhaniv vlady (na prykladi lvivskykh hazet 1994–2004 rr.) : avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.01.08 – zhurnalistyka / O. V. Ulitska. – Lviv, 2005. – 22 р.

25. Shvydko A. Ukrayinski ZMI pohlyblyuyutchy vyrishuyutsotsialni konflikty? / A. Shvydko. – Rezhym dostupuhttp://www.radiosvoboda.org/a/27291581.html.