Features of electronic business development under conditions of digital economy formation

2023;
: pp. 224 - 235
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Modern trends of globalization and the development of the world economy convincingly testify the need to rethink the ways and models of doing business under the influence of IT systems and technologies. This opens new prospects for business. The Internet has become a modern space for conducting business, which significantly expands the possibilities of displaying the real economy in the virtual global world. The consequence of the above-mentioned processes is the development of such an economic and legal phenomenon as electronic business.

The concept and essence of “electronic business” and the peculiarities of its development in the conditions of the digital economy formation are studied. The article examines the basic concepts and principles of e-business, its advantages and disadvantages, e-business management technology. It also describes the main types of e-business, such as e-commerce, e-business management and others. The article considers examples of the implementation of electronic business systems based on foreign and Ukrainian companies’ experience. Based on the analysis, recommendations are provided for the development of e-business in Ukraine and the prospects for its further development.

The introduction and development of the e-business system in Ukraine is an important step in the development of the country’s economy. At the same time, several problems must be solved for the effective functioning and spread of e-business. One of the biggest problems complicating conducting electronic business in Ukraine is the imperfection of the regulatory framework, which requires the development of uniform rules for conducting electronic transactions that would meet international standards. For this, it is necessary to actively involve scientists, experts and the business community in the development of normative acts. It is also necessary to solve the problems of creating a reliable e-business infrastructure, based on providing high-speed Internet access and supporting cyber security. One of the critical issues is the training of e-business specialists. The Ukrainian educational system should be able to provide proper training of specialists who would know how to create and maintain an electronic business.

 1. Artsybasov, V. E. (2015). Metody ta zasoby pobudovy rekomendatsiinykh system dlia zadach elektronnoi komertsii: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk : 05.13.06 – informatsiini tekhnolohii [Lviv, Ukraina. Methods and means of building recommender systems for e-commerce tasks: abstract of the thesis for obtaining the scientific degree of candidate of technical sciences: 05.13.06 – information technologies]. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, Lviv.
 2. Balyk, U. O., Kolisnyk, U. O. (2014). Elektronna komertsiia yak element systemy svitovoho hospodarstva [Electronic commerce as an element of the world economy system].Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, Lohistyka, No. 811, 11–19.
 3. Boreiko, N. M., Kovalenko, Yu. M. (2010). Minimizatsiia podatkovykh zoboviazan pry zdiisnenni operatsii elektronnoi komertsii [Minimization of tax liabilities in the implementation of e-commerce operations]. Naukovyi visnyk NU DPSU. Ekonomika, pravo, No. 3(50), 73–78.
 4. Borysova, Iu. O. (2012). Tsyvilno-pravove rehuliuvannia vidnosyn u sferi elektronnoi komertsii : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Civil law regulation of relations in the field of electronic commerce: autoref. thesis ... candidate law sciences: 12.00.03]. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka.
 5. Vysotska, V. A., Noha, A. Iu., Kozlov, P. Iu. (2015). Upravlinnia Web-proektamy elektronnoho biznesu dlia realizatsii komertsiinoho kontentu [Management of web-projects of electronic business for the implementation of commercial content]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Informatsiini systemy ta merezhi, No. 814, 421–434.
 6. 6 Neskorodzhena, L. L. (2017). Do pytannia vyznachennia poniat “elektronnyi biznes”, “elektronna komertsiia”, “elektronna torhivlia” [On the issue of defining the concepts of “electronic business”, “electronic commerce”, “electronic trade”]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 5, 17–21. Retrived from: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_5.
 7. Yevtushenko, D. D. (2014). Elektronnyi biznes, elektronna komertsiia, Internet-torhivlia: sutnist ta vzaiemozviazok poniat [Electronic business, electronic commerce, Internet trade: essence and relationship of concepts]. Business Inform, No. 8, 184–188.
 8. Volkova, L. O. (2021). Elektronni zakupivli: poniattia, sutnist ta yevropeiskyi dosvid v Ukraini [Electronic procurement: concepts, essence and European experience in Ukraine]. Naukovi zapysky Yurydychnoho instytutu Kyivskoho  natsionalnoho  ekonomichnoho  universytetu  imeni  Vadyma  Hetmana,  No.  6,  1–6.  Retrived  from: https://doi.org/10.32842/2078    -3736/2021.6.22
 9. Kutsenko, T. (2012). Teoretychni osnovy formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku v konteksti intensyfikatsii innovatsiinykh protsesiv. [Theoretical foundations of forming an innovative development strategy in the context of intensification of innovative processes]. Marketynh i menedzhment innovatsii, No. 4, 308–317.
 10. Maiboroda, I., Berezyna, Yu. (2017). Rozvytok elektronnoi komertsii ta yii nepriamyi vplyv na zovnishnie ta vnutrishnie biznes seredovyshche [Development of e-commerce and its indirect impact on the external and internal business environment]. Naukovi zapysky Khersonskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, No. 11, 25–36.
 11. Kalakota, R., Robinson, M. (2019). E-Business: Roadmap for Success, Addison-Wesley, Boston, USA.
 12. Strakharchuk, V., Strakharchuk, A. (2012). Kontseptualni zasady elektronnoho bankivskoho biznesu [Conceptual foundations of electronic banking business]. Molod i rynok, No. 4 (87), 59–64.
 13. Naumenkova, S. V., Mishchenko, S. V. (2010). Rynok finansovykh posluh: navch. posib. [Market of financial services: education. manual]. Znannia, Kyiv.
 14. Marusei, T. V. (2018). Osnovni tendentsii rozvytku rynku elektronnoi komertsii v Ukraini [Main trends in the development of the e-commerce market in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, Vyp. 14, 1011–1015. Retrived from: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/144.pdf
 15. Shkryhun, Yu. O.  (2020). “Elektronnyi biznes”, “elektronna komertsiia” ta “elektronna torhivlia”: vidminnosti y osoblyvosti [“Electronic business”, “electronic commerce” and “electronic trade”: differences and features], Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka, 312–325. Retrived from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180444/20-Shkrygun.pdf?sequence=1
 16. Putsenteilo, P. R., Humeniuk, O. O. (2018). Tsyfrova ekonomika yak novitnii vektor rekonstruktsii tradytsiinoi ekonomiky [Digital economy as the newest vector of traditional economy reconstruction]. Innovatsiina ekonomika, No. 5–6 (75), 131–143.
 17. Dyba, M. I., Herneho, Yu. O. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky: svitovyi dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukraini [Digitalization of the economy: world experience and opportunities for development in Ukraine]. Finansy Ukrainy, No. 7, 50–63.
 18. Kelli, K. (2019). Nevidvorotne. 12 tekhnolohii, shcho formuiut nashe maibutnie [Inevitable. 12 technologies shaping our future]. Kyiv: Nash Format.
 19. Kraus, K. M., Kraus, N. M., Osetskyi, V. L. (2021). Sherynhova ekonomika: instytutsionalnyi modus, universumnist i novelizatsiia rozvytku pidpryiemnytstva na virtualnykh tsyfrovykh platformakh [Sharing economy: institutional mode, universality and novelization of entrepreneurship development on virtual digital platforms]. Efektyvna ekonomika, No. 4. Retrived from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.3
 20. Zhurakovskyi, B. Iu., Zeniv, I. O. (2021). Tekhnolohii internetu rechei: navchalnyi posibnyk [Technologies of the Internet of Things. Study guide]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho.
 21. Tardaskina, T. M., Strelchuk, Ye. M., Tereshko, Yu. V. (2011). Elektronna komertsiia: navchalnyi posibnyk [Electronic commerce: Training manual]. Odesa: ONAZ im. O. S. Popova.