Особливості розвитку електронного бізнесу в умовах становлення цифрової економіки

2023;
: cc. 224 - 235
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито сутність поняття «електронного бізнесу», досліджено його принципи, пе- реваги та недоліки, технологію управління електронним бізнесом та особливості розвитку в умовах становлення цифрової економіки. Досліджено основні види електронного бізнесу, такі як електронна комерція, електронне управління бізнесом та інші. Проаналізовано приклади успішного впровадження та функціонування електронного бізнесу на зарубіжних та українських підприємствах. На основі результатів аналізу розроблено рекомендації щодо впровадження електронного бізнесу в Україні та визначено перспективи його подальшого розвитку.

 1. Арцибасов В. Є. (2015). Методи та засоби побудови рекомендаційних систем для задач електронної комерції: автореферат дис. канд. техн. наук : 05.13.06 – інформаційні технології, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.
 2. Балик У. О., Колісник У. О. (2014). Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. № 811. С. 11–19.
 3. Борейко Н. М., Коваленко Ю. М. (2010). Мінімізація податкових зобов’язань при здійсненні операцій електронної комерції. Науковий вісник НУ ДПСУ. Економіка, право. № 3(50). С. 73–78.
 4. Борисова Ю. О. (2012). Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, Україна.
 5. Висоцька В. А., Нога А. Ю., Козлов П. Ю. (2015). Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. № 814. С. 421–434.
 6. Нескороджена Л. Л. (2017). До питання визначення понять «електронний бізнес», «електронна комерція», «електронна торгівля». Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 5. С. 17–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_5.
 7. Євтушенко Д. Д. (2014). Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. № 8. С.184–188.
 8. Волкова Л. О. (2021). Електронні закупівлі: поняття, сутність та європейський досвід в Україні. Наукові записки Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. № 6. С. 1–6. URL: https://doi.org/10.32842/2078–3736/2021.6.22
 9. Куценко Т. (2012). Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. С. 308–317.
 10. Майборода І., Березина Ю. (2017). Розвиток електронної комерції та її непрямий вплив на зовнішнє та внутрішнє бізнес середовище. Наукові записки Херсонського державного аграрно-економічного університету. № 11. С. 25–36.
 11. Kalakota R., Robinson, M. (2019). E-Business: Roadmap for Success. Boston, Addison-Wesley, USA.
 12. Страхарчук В., Страхарчук А. (2012), Концептуальні засади електронного банківського бізнесу.Молодь і ринок. № 4 (87). С.59–64.
 13. Науменкова С. В., Міщенко С. В. (2010). Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Київ: Знання.
 14. Марусей Т. В. (2018). Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні.Економіка і суспільство. Вип. 14. С. 1011–1015. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/144.pdf
 15. Шкригун Ю. О. (2020). «Електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля»: відмінності й особливості. Управління економікою: теорія та практика. С. 312–325, URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180444/20-Shkrygun.pdf?sequence=1
 16. Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. (2018). Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. № 5–6 (75). С. 131–143.
 17. Диба М. І., Гернего Ю. О. (2018). Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. № 7. С. 50–63.
 18. Келлі К. (2019). Невідворотне. 12 технологій, що формують наше майбутнє. Київ: Наш Формат.
 19. Краус К. М., Краус Н. М., Осецький В. Л. (2021). Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах. Ефективна економіка. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786
 20. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. (2021). Технології інтернету речей: навч. посіб. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.
 21. Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. (2011). Електронна комерція: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова.