Management reporting of the enterprise” theoretical-methodological aspects and principles of formation

2023;
: pp. 179 - 188
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The principles of formation and methodical basis of construction of management reporting, considered as an instrumental tool in the system of enterprise management functions, are considered. An analysis of the existing approaches to establishing the feasibility (economic justification) criteria for the practical implementation of the management reporting system at the enterprise, as well as their forms with the selection of the functional purpose of the reporting information flows, was carried out. The role and place of management reporting as an information toolkit in the modern enterprise management system is given. Problematic aspects in modern models of management reporting are given, which include: the introduction of an excessive amount of information into the system of management accounting and management reporting, which causes overloading of the information base and the use of overly complex methods and calculations; management reports are formed on the basis of software (accounting programs) in the absence of specialists in the preparation and maintenance of management reporting of the appropriate level of knowledge and skills in working with them. The recommendations of scientists on ways to improve approaches to the formation of management reporting based on the principles that are embedded in modern concepts of management and the publication of information about the functioning of the enterprise by various types of reporting are summarized. It is argued that the functional role and place of management reporting in the modern management system should be determined depending on the specifics and nature of the enterprise’s activity. The conclusion is formulated that management reporting in the conditions of modern enterprise management can be articulated as one of the important tools for making balanced management decisions, considered as a separate component or subsystem (function) of enterprise management. The direction of further research in the field of management reporting is argued, which involves focusing attention on the selection of achievable modern tools (systems of tools) for their rational use in the formation of specific information and analytical reports for management systems of different hierarchical levels.

 1. Hladii I. O. (2018). Upravlinska zvitnist pidpryiemstva: pryntsypy formuvannia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Management report of the enterprise: principles of formation]. Global and national problems of the economy, 23, 604–608. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.5
 2. Hevlych L. L., Hevlych I. H. (2020). Finansova ta upravlinska zvitnist vitchyznianykh pidpryiemstv [Financial and management statements of domestic enterprises]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 1 (37), 49–59.
 3. Shevchuk K. V. (2016). Rol upravlinskoi zvitnosti v oblikovo-informatsiinii systemi pidpryiemstva ta osoblyvosti yii formuvannia [The role and particularities of formation of managerial reporting in the business’s accounting and information system]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 6, 137–140.
 4. Zadorozhnyi Z.-M. V., Ometsinska I. Ya. (2020). Vnutrishnohospodarska zvitnist u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Intracompany reporting in the enterprise management system]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 4, 169–184. https://doi.org/10.35774/visnyk2020.04.169
 5. Yaremko I. Y., Zavoritnii M. V. (2022). Upravlinska zvitnist v systemakh upravlinnia ta planuvannia na pidpryiemstvi: osoblyvosti formuvannia ta zmistovi parametry [Managerial reporting in management and planning systems at the enterprise: formation features and content parameters]. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/    ?op=1&z=10282.
 6. Fomina O. V. (2016). Upravlinska zvitnist v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia menedzhmentu pidpryiemstva [Management reporting the system of accounting and analytical support of the enterprise’s management]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova, 21, 6 (48), 201–205.
 7. Polishchuk O. T., Shymko N. O. (2021). Upravlinska zvitnist pidpryiemstva: informatsiine znachennia y optymalna struktura [Management reporting  of the enterprise: information significance and optimal structure]. Ekonomika ta suspilstvo, 32. Retrieved from : https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/ journal/article/view/784.
 8. Upravlinnia (1995). Pereklad z frantsuzkoi Dominik Ru, D. Sulie [Management]. Kyiv: Osnovy, 448.
 9. Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti NP(S)BO 1: Nakaz MFU vid 7.02.2002 r. No. 73 [General requirements for financial reporting NPAS 1: Order of the MFU]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 10. Metodychni rekomendatsii zi skladannia zvitu pro upravlinnia: Nakaz MFU vid 07.12.2018 r. No. 982 [Methodological  recommendations for drawing up a management report: Order of the  MFU]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.
 11. Osadcha H., Syniavska YU (2018). Upravlinska bukhhalterska zvitnist ta kryterii otsinky yii efektyvnosti [Management accounting and criteria for evaluating its effectiveness]. Biznes-navihator: nauk.-vyrobn. zhurnal, 6 (49), 223–227.
 12. Pinchuk T. A., Shram T. V., Isakova V. E. (2016). Teoretychni aspekty skladannia upravlinskoi zvitnosti [Theoretical aspects of management reporting. Economy and society]. Ekonomika i suspilstvo, 4, 347–351.
 13. Tseluiko O. (2019). Navishcho potriben upravlinskyi oblik [Why is management accounting necessary?]. Balans. 4 veresnia. Retrieved from URL: https:// balance.ua/news/post/zachem-nuzhen-upravlencheskiy-uchet.
 14. Harkusha S. A.  (2020).  Zaprovadzhennia upravlinskoi zvitnosti v systemi upravlinskoho  obliku na pidpryiemstvi [Introduction of management reporting in the management accounting system at the enterprise]. Infrastruktura rynku, 39, 375–379.
 15. Oriekhova A. I. (2020). Upravlinska zvitnist yak instrument korporatyvnoho upravlinnia ta kontroliu [Management reporting as a tool of corporate management and control. Entrepreneurship and trade]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, 27, 58–61.