Управлінська звітність підприємства: теоретико-методичні аспекти та принципи формування

2023;
: cc. 179 - 188
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто принципи формування управлінської звітності як інструментального засобу в системі функцій управління підприємством. Аргументовано її функціональну роль та місце в сучасній системі управління залежно від специфіки і характеру діяльності підприємства. Проаналізовано підходи до встановлення критеріїв економічної доціль- ності практичного впровадження на підприємстві системи управлінського обліку та управлінської звітності (її окремих форм) з наведенням погляду авторів на функціональне призначення інформаційних потоків цього виду звітності. Обґрунтовано новий погляд на управлінську звітність як інформаційний інструментарій у сучасній системі управління підприємством. Узагальнено сучасні тенденції до удосконалення управлінської звітності й на основі принципів сучасних концепцій управління та оприлюднення інформації про функціонування підприємства в різних видах звітності сформульовано окремі пропозиції для підвищення рівня інформативності управлінської звітності.

 1. Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 604–608.
 2. Гевлич Л. Л., Гевлич І. Г. Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1(37). С. 49–59.
 3. Шевчук К. В. Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 6. С. 137–140.
 4. Задорожний З.-М. В., Омецінська І. Я. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. №. 4. C. 169–184.
 5. Яремко І. Й., Заворітній М. В. Управлінська звітність в системах управління та планування на підприємстві: особливості формування та змістові параметри. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/    ?op=1&z=10282.
 6. Фоміна О. В. Управлінська звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2016. Т. 21. Вип. 6(48). С. 201–205.
 7. Поліщук О. Т., Шимко Н. О. Управлінська звітність підприємства: інформаційне значення й оптимальна структура. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 32. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/784.
 8. Управління [переклад з франц. Домінік Ру, Даніель Сульє]. Київ: Основи, 1995. 448 с.
 9. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ МФУ від 07.02.2013 № 73.
 10. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ МФУ від 07.12.2018 № 982.
 11. Осадча Г., Синявська Ю. Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності. Бізнес-навігатор: Наук.-виробн. журнал. 2018. Вип. 6 (49). С. 223–227.
 12. Пінчук Т. А., Шрам Т. В., Ісакова В.Є. Теоретичні аспекти складання управлінської звітності.Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 347–351.
 13. Целуйко О. Навіщо потрібен управлінський облік. Баланс. 2019. 4 вересня. URL: https:// balance.ua/news/post/zachem-nuzhen-upravlencheskiy-uchet.
 14. Гаркуша С. А. Запровадження управлінської звітності в системі управлінського обліку на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. С. 375–379.
 15. Орєхова А. І. Управлінська звітність як інструмент корпоративного управління та контролю.Підприємництво і торгівля. 2020. 27. С. 58–61.