декомпозиція

Порівняння алгебричних методів подань алгоритмів

Порівняннями за системами операцій та їхніми властивостями та побудованими моделями абстрактної комп’ютерної системи дано оцінку таких відомих алгебричних методів опису алгоритмів, якими є модифікована система алгоритмічних алгебр, модифікована алгебра алгоритмів та алгебра алгоритмів.

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Модель інформаційної технології формування операції секвентування

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування.

By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C# code is an operator model horizontal sequencing.

Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.

Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.

Вплив обмеженої розрядності на реалізацію передатної функції в цифрових системах

Проаналізовано малодосліджену проблему в цифрових системах керування — вплив на їхню поведінку обмеженої розрядності апаратної частини і, відповідно, коефіцієнтів дискретних передавальних функцій. Дослідження здійснено методом нулів і полюсів та перехідних характеристик з використанням математичного застосунку MATLAB з бібліотекою Control System Toolbox і підтвердили актуальність цієї проблеми.

Алгоритм приєднання часткових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера

Запропоновано новий метод приєднання часкових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера. Алгоритм передбачає розбиття вхідної множини точок на підмножини. Процес розв’язання починається в певній підмножині, де розв’язок
відомий. Розв’язок у наступній (сусідній) підмножині утворюється за допомогою розширення існуючого розв’язку.

Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling

Розглянуто моделі оптимальної редукції і особливості їх використання під час розв’язання низки декомпозиційних задач і моделювання складних систем. Проаналі- зовано вплив моделі задачі на результат проектування.

ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ

Проаналізовано транспортну послугу за параметрами якості та ціни, виокремлено основні фактори, які формують попит на транспортні послуги. Проаналізовано фактори, котрі детермінують поняття якості транспортної послуги в контексті її оцінювання споживачем.

Досліджено, як впливають коливання ціни транспортної послуги на попит на неї залежно від базових характеристик самої послуги. Проаналізовано наукові підходи до чинників, які актуалізують потребу в транспортуванні. Дослідження здійснюється з метою вивчення передумов формування попиту на транспортні послуги.