Проблеми та перспективи стратегічного планування регіонального розвитку

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Українська академія друкарства

Розглянуто проблеми стратегічного планування регіонального розвитку. З’ясовано складові системи планування регіонального розвитку. Зроблено акцент на проблемах стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Обґрунтовано чинники, які зумовлюють необхідність покращення стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Представлено перспективи розвитку стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

  1. Degtyarova, I. O. (2021). Instrumenty innovatsiynogo rozvytku region: zarubiznyy ta vitchuznyanyy dosvid zastosuvannya. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/ 10diovdz.pdf [in Ukrainian].
  2. Instrumenty ekonomichnogo rozvytku terytoriy. (2021). URL : http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Local_Economic_Development_Toolkit_UA.pdf [in Ukrainian].
  3. Коntseptsiya reformuvannya mistsevogo samovryaduvannya ta terytorialnoyi vlady v Ukraini. (2021). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
  4. Pro zasady derzavnoyi regionalnoyi polityky. №156-VIII. (2015) [in Ukrainian].
  5. Zavoronkova, G. V. (2021). Strategichne upravlinnya rozvytkom regiony. URL : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872 [in Ukrainian].
  6. Paryzkyy, I. V. (2017). Strategichni priorytety derzavnogo upravlinnya innovatsiyno-tehnologichnym rozvytkom natsionalnoyi ekonomiky. Derzavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. № 3. URL : http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=1044 [in Ukrainian].
  7. Sytnyk, N. S. (2016). Budzetno-podatkova polityka Ukrainy ta napryamy yiyi realizatsiyi. Visnyk Khmelnytskogo natsionalnogo universytetu. Bulletin of the Khmelnytsky National University, № 2(234), рр. 75-80 [in Ukrainian].
  8. Kyrylenko, O. (2016). Democratization of participation of citizens in regional government. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, Vol. 15(1), pp. 121-138 [in Ukrainian].
  9. Malyy, I. J., Vlasenko, M. M. (2017). Effectiveness of public sector management in conditions of instability. Economy and State, Vol. 12, pp. 34-37 [in Ukrainian].