Утвердження концепту публічного як вимога післявоєнного суспільного устрою України

DG.
2023;
: cc. 1 - 10
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедрa державної політики та врядування

Термін публічне є усталеним терміном, який використовують у науковій та політико-адміністративній термінології західних суспільств. Він позначає певний базовий концепт суспільних відносин, на якому ці суспільства будуються. Широкого вжитку набули такі терміни, як публічна сфера, публічна служба, публічні підприємства, публічне управління, публічна політика. Водночас в Україні, попри певні зміни, що відбулися після 2014 року, до цього часу домінуючим концептом політико-управлінської сфери залишається держава. У статті аргументовано потребу утвердження публічного як базового концепту розвитку політико-управлінської системи України та необхідної умови її європейської інтеграції.

 1. Андреєв С. О. Освітня галузь «публічне управління та адміністрування»: оці- нка нововведення для науки і практики державного управління.Державне управління: теорія     та     практика.2018.     №     1.     -     С. 16–25.     URL:.                                     http://www.e- patp.academy.gov.ua/pages/dop/22/files/d6d6bb7b-d789-47a2-a59c-80f71cc63876.pdf с.20
 2. Арістотель Політика. Переклад з давньогрецької Олександр Кислюк . К.: Основи, 2003.  239c.
 3. Драгоманов, M. Переднє слово до «Громади». Громада 1. Geneve: H. Georg. Libraire-Editeur. 1878. 101c.
 4. Саханенко С., Колісніченко Н. Хто готує управлінські кадри України? Про що свідчить рейтинг закладів вищої освіти України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування? 2023. URL: https://uplan.org.ua/analytics/khto-hotuie-upravlinski-kadry-ukrainy-pro... za-spetsialnistiu-publichne-upravlinnia-ta-administruvannia/
 5. Cynus of Pistoia цит за: Kantorowicz E. H. King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton University Press, New Jersey, 1997. 568 p.
 6. Engels, F. The origin of the Family, private property and the state. Translated by Ernest Untermann. Chicago: Charles H. Kerr and Company, 1909 [1884].
 7. Fusco S.-A. Rom / S.-A. Fusco // Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Otto Brunner [Hrsg. im Auftr. d. Arbeitskreises für Moderne Sozialgeschichte e. V.].Stuttgart : Klett-Cotta. 1972. S. 15–26.
 8. Hegel, G. W. F. (2001 [1821]). Philosophy of Right. Translated by S. W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
 9. Hobbes, Th. (2021 [1651]). Leviathan or the Matter, Form, and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil. True Sign Publishing House.
 10. Knapp G. F. in his Presidential Address, delivered on May I, 189I. Цит. von Mіses L. Bureaucracy. New Haven Yale University Press 1944 – p.V
 11. Lenin, V. The State and Revolution. 1917. https://www.marxists.org/archive/lenin/ works/1917/staterev/ch01.htm.
 12. Lincoln A. Gettysburg Address 1863 URL:. https://www.historynet.com/ gettysburg-address-text
 13. Mises L. von Planned Chaos. Ludwig von Mises Institute 2014.  102 p.
 14. von Rochow, G. A. R., the Prussian Minister of the Interior, On January 15, 1838, Цит. von Mіses L. Bureaucracy. New Haven Yale University Press 1944. p.IV