державне управління

Адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління

У статті проаналізовано адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління. Зазначено, що у науковій літературі не існує сталого, вичерпного та загальновизнаного формулювання публічного управління. Виявлено, що до визначення публічного управління підходять швидше із позиції реального змісту діяльності або форм, яких воно може набувати.

Проблема праворозуміння у сучасному суспільстві: управлінський аспект

Висвітлено різні підходи науковців до трактування поняття «праворозуміння», його ознак, типів, функцій, об’єкта, суб’єктів та змісту, до якого належить сутність, пізнання, усвідомлення права, наповнення праворозуміння та роль у регулюванні суспільних відносин, характеристики, ознаки та особливості проявів розуміння права. Встановлено, що усвідомлення правової дійсності через призму правових теорій, доктрин і концепцій є важливим та актуальним при визначенні праворозуміння, оскільки від розуміння права залежить його реалізація та застосування на практиці державними службовцями.

Зв’язки з громадськістю у системі стратегічних комунікацій Збройних Сил України як типова модель комунікації у публічному управлінні

Розглянуто особливості зв’язків з громадськістю у системі стратегічних комунікацій Збройних Сил України, визначено їх роль та місце з позиції публічного управління. Проаналізовано основні компоненти функціонування системи стратегічних комунікацій у країнах-членах НАТО. Акцентовано увагу на стандартах та політиці стратегічних комунікацій НАТО.

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Принципи та механізм державного регулювання економіки

Розглянуто проблемні питання щодо принципів та механізму державного регулювання економіки як складової механізму державного регулювання. Розкрито зміст механізму державного регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова «механізм» з урахуванням сутності державного регулювання економіки. Визначено компонентну структуру механізму державного регулювання економіки, розглянуто та охарактеризовано його складові. Визначено та обґрунтовано принципи державного регулювання економіки.

Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією

Розглянуто напрями демократичного реформування державного управління в Україні, проаналізовано засоби боротьби з корупцією і зміцнення національної безпеки.

Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів

Проведено аналіз існуючої системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Проаналізовано останні дослідження, що стосуються системи контролю в цій сфері. Розглянуто загальні вимоги до здійснення контролю в рамках державного регулювання, проаналізовано стан застосування державного, самоврядного та громадського контролю в цій сфері. Запропоновано пропозиції щодо удосконалення системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України

Проаналізовано організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки України. Розкрито їх роль у процесі регулювання необхідного постачання технічного обладнання. Визначено шляхи удосконалення нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення ОВС.

Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на основі прав людини

Досліджено проблеми взаємодії прав людини та державного управління як суспільних інститутів. Аргументовано висновок щодо кореляції їх структури та методології. Доведено існування взаємозалежності між станом розвитку демократичних інституцій у суспільстві та станом дотримання й захисту прав людини, що визначає ефективність влади та її здатність реалізовувати свої функції.