Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств

Authors: 

О. Пшик-Ковальська, К. Дорошкевич, М. Вороновська

Окреслено значення мотивування для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Як один із елементів мотиваційної моделі на підприємствах, досліджено сутність категорії внутрішньої мотивації. З метою підвищення рівня управлінських процесів підприємства у сфері інноваційної діяльності, рекомендовано підходи до визначення рівня внутрішньої мотивації працівників підприємств.

 1. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Текст] : стат. зб. — К. : Держкомстат, 2012. — C. 304. — Режим доступу : http://innocentre.onu.edu.ua.
 2. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту [Текст] : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. — вид. 2-ге, випр. і доп. — К. : Академвидав, 2007. — С. 196, 197.
 3. Траут Дж. Траут про стратегію: прорватись у свідомість та підкорити ринки [Текст] / Траут Джек ; [пер. с англ. Л. Савицької]. — [Б. м. : б. в.], 2006. — С. 34.
 4. Полиця А. М. Стимулювання професійного розвитку працівників [Електронний ресурс] / А. М. Полиця. — Режим доступу : http://www.masters.donntu. edu.ua/2013/iem/polytsia/diss/indexu.htm.
 5. Deci E. L. The «what» and «why» of goal pursuits: Human need sand the self- determination of behavior / E. L. Deci & R. M. Ryan // Psychological Inquiry [Text]. — 2000. — № 11. — Р. 227–268.
 6. Режим доступу : http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=402.
 7. Malone T. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations of learning / T. Malone, M. Lepper // Snow R. Aptitude, learning, andinstruction [Text] /R. Snow, M. Farr (eds.). — N.-Y. : Lawrence Erlbaum, 1987. — Vol. 3. — P. 223–253.
 8. Занюк С. Психологія мотивації [Текст] : навч. посіб. / С. Занюк. — К. : Либідь, 2002. — 304 с.
 9. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность [Текст] / Х. Хекхаузен. — СПб. : Питер, 2003. — 864 c.
 10. Deci E. Intrinsic Motivationand Self-Determination in Human Behavior [Text] /E. Deci, R. Ryan. — N.-Y. ; London : Plenum Press, 1985. — 371 с.
 11. Deci E. Intrinsicand Extrinsic Motivations: Classic Definitionsand New Directions / E. Deci, R. Ryan // Contemporary Educational Psychology [Text]. — 2000. — № 25. — Р. 54–67.
 12. Климчук В. О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації / В. О. Климчук // Соціальна психологія [Текст]. — 2008. — № 6 (32). — С. 70–77.
 13. Семикіна М. В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М. В. Семикіна// Регіональні перспективи [Текст]. — 2002. — № 3/4. — С. 234–236.
 14. Колот А. М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2002. — 337 с.
 15. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту... — 464 с.
 16. Траут Дж. Траут про стратегію: прорватись у свідомість та підкорити ринки... — 170 с.
 17. Полиця А. М. Стимулювання професійного розвитку працівників...
 18. Deci E. L. The «what» and «why» of goal pursuits... — С. 227–268.
 19. Режим доступу : http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=402.
 20. Malone T. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations of learning... — P. 223–253,
 21. Занюк С. Психологія мотивації... — 304 с.,
 22. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность... — 864 c.
 23. Deci E. Intrinsic Motivationand Self-Determination in Human Behavior... — 371 с.
 24. Deci E. Intrinsicand Extrinsic Motivations: Classic Definitionsand New Directions... — Р. 54–67.
 25. Климчук В. О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації... — С. 70–77.
 26. Семикіна М. В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища... — С. 234–236.
 27. Колот А. М. Мотивація персоналу... —337 с.
 28. Про професійний розвиток працівників [Електронний ресурс] : Закон України № 4312-VI від 12.01.2012 р. (зі змінами і доповненнями № 5067-VI від 05.07.2012 р.). — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.
 29. Там само.
 30. Там само.